دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

  دامن شلواری

دامن شلواری هم دامن است هم شلوار. مانند شلوار خط کمر را سه سانت پایین می کشیم علامتهای عمودی را از ده خطوط افقی را می کشیم. قد بالاتنه یا فاق از 3/1 دور باسن منهای 2 بدست می آید. بعد از علامت زدن 4/1 دور باسن روی خط فاق و باسن و کشیدن خط جلوی دامن شلواری، 8/1دور باسن از تقاطع خط جلو با فاق جلو می رویم و راست به طرف پایین خط می کشیم خط منحنی مثلثی را 3/1 عددی که جلو رفته ایم بیرون می بریم و منحنی را تا تلاقی خط جلو و باسن بزرگ می کشیم.
از پهلوی کمر سه سانت می گیریم و منحنی وصل می کنیم به 2 سانت مانده به باسن بزرگ و سپس 4/1 دور کمر را اندازه زده و وسط کمر را مستقیم وصل می کنیم به بالای منحنی. پشت دامن شلواری مانند پی می باشد فقط مانند شلوار از پهلوی کمر 2 سانت می گیریم و منحنی وصل می کنیم به 2 سانت زیر باسن کوچک و سپس 4/1 کمر را با اضافه ساسون نموده وسط پشت را هم 5/2 سانت بالا می بریم و منحنی مثلثی 2/1 مقدار بیرون آمده و تا ما بین باسن کوچک و بزرگ رسم می کنیم. درزهای پا از دو طرف فون می شود. از پهلو 4 سانت بیرون رفته و مستقیم وصل می کنیم و به باسن بزرگ و از توی پا 4 سانت بیرون و 4 سانت هم بالا می رویم و بالا را مستقیم به انتهای خط فاق و پایین را منحنی به 3/2 دم پای دامن شلواری وصل می کنیم.

 

    

جلسه بیست و دو
آشنایی با سایز بندی

ارائه سایز بندی و آموزش کامل اندازه گیری و الگوی بالاتنه پشت

 

  هدف

در آغاز برش بالاتنه ها آشنایی هنرجویان با طریقه اندازه گیری زمانی مناسب خواهد بود.  

  سایزبندی روش پارسی

سایزبندی روش پارسی

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

بالاتنه پشت

38

5/38

39

5/39

40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

قد بالاتنه جلو

42

43

44

45

46

47

5/47

48

5/48

49

5/49

مقدار ساسون هر سایز

4

5/4

5

5/5

6

5/6

7

5/7

8

5/8

9

کارور پشت

35

36

37

39

41

43

44

45

46

5/46

47

دور گردن

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

درو سینه

83

86

90

96

100

104

108

112

116

120

124

دور کمر

63

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

دور باسن

88

92

96

100

104

108

114

118

112

128

132

فاصله سینه

17

18

19

20

21

22

22

23

23

24

24

بلندی سینه

24

25

26

27

28

29

29

30

30

30

30

قد آستین

57

58

5/58

59

60

60

60

60

60

60

60

مستطیلی به طول قد بالاتنه به اضافه 3 و عرض 4/1 دور سینه رسم می کنیم، دست راست خط گردن، خط جلوی خود وسط پشت، مقابل پهلو، و دست چپ کمر می باشد. از خط گردن دو تا خط به فاصله 3 سانت برای همه سایزها (36 به بالا) که خط یقه و خط شانه می باشند رسم می کنیم. از خط شانه نصف کارور پایین رفته خطی موازی با آن می کشیم که می شود خط کف حلقه آستین. خط ما بین این دو خط هم خط کارور می باشد. خط حلقه آستین از خط شانه عمود بر خط کف آستین و به فاصله نصف کارور از وسط پشت می باشد.
در برخورد خط حلقه آستین با خط شانه 5/1 سانت به طرف پهلو رفته و سه سانت از برخورد خط کف حلقه و خط حلقه مثلثی، بیرون می رویم و مطابق درس حلقه پشت آستین را می کشیم برای طریق یقه پشت روی خط گردن 5/1 اندازه دور گردن علامت زده و به صورت منحنی به طرف پایین و خط وسط آمده و آن را نصف 5/1 منهای نیم با خط یقه مماس می کنیم، خط سرشانه را رسم نموده ، از بیخ گردن 4 سانت علامت زده یک ساسون 2 سانتی داریم که طول آن 8 سانت می باشد، برای اینکه احتیاج به بستن ساسون نباشد لبه اول را نیم سانت و لبه دوم را یک سانت بالا می بریم و آن دو محل را به بیخ گردن و لبه بالای حلقه رسم می کنیم. از وسط پشت در کمر 2 سانت می گیریم و مستقیم به کارور وصل می کنیم ( در این میان یک سانت از اندازه سینه برای پشت کم می شود) درز بغل هم به مقدار اندازه کمر منهای یک بدست می آید. معمولاً طریق یقه و سرشانه را در سایز به دلیل برآمدگی 8 میل بالا می بریم.  

  الگوی بالاتنه پیش

مستطیلی به طول قد بالاتنه جلو به عرض 4/1 دور سینه به اضافه 1 رسم می کنیم. از خط گردن، خط یقه و خط شانه و کارور و خط کف حلقه آستین را می کشیم. خط حلقه آستین کارور منهای 3 بخش بر 2 می باشد.

برای کشیدن حلقه آستین از تقاطع خط حلقه و خط شانه یک سانت بیرون رفته و از روی خط کف حلقه آستین در پهلو 3 سانت بالا و در وسط کادر حلقه 2 سانت بالا و روی خط حلقه 4 سانت بالا و یک سانت به طرف پهلو رفته علامت می زنیم سپس این نقاط را به وسیله منحنی های مناسب بهم وصل می نماییم. برای طوق یقه روی خط گردن 5/1 دور گردن و از همان نقطه روی خط یقه 2 میل کمتر و به طرف پایین هم همان 5/1 دور گردن را علامت زده و منحنی طوق یقه را می کشیم. از بیخ گردن تا بالای حلقه آستین خط سرشانه را رسم می کنیم.
بلندی سینه از بیخ گردن و از وسط جلو نصف فاصله سینه، نوک سینه را مشخص می کند. از دو سانت بعد از محل سینه به طرف پهلو و پایین دو تا ساسون شروع می شود. ساسون پهلو سایز 385 سانت و ساسون زیر سینه 3 الی 5 سانت می باشد. به لبه بالا ساسون پهلو یک سانت اضافه کرده بعد از بستن آنف پهلوی کمر را که 4/1 آن به اضافه یک و مقدار ساسون می باشد و لبه پایین حلقه آستین را به لبه بیرون آمده ساسون وصل می کنیم. درز پهلو را در حالت ساسون بسته قیچی می کنیم، تا اضافه متناسب داخل ساسون را به ما بدهد همیشه ساسون پهلوی سینه به طرف بالا می خوابد و در صورت دوختن بهتر است کمی کج به طرف پایین باشد. به قد بالاتنه با بالا رفتن سایز نیم سانت اضافه می شود.


تقسیم بندی دور گردن 5/2 مجموع پشت 5/2 مجموع پیش 5/1 در پیش پایین می رویم. مجموع می شود 5/5 . درز بغل هم 3 و 2 اضافه می شود که داخل ساسون می رود جلو هم 2 سانت اضافه خواهد داشت. یک سانت از شیب سر شانه بالاتنه آستین دار کم می شود.  

آموزش آستین

برای کادر آستین مستطیلی به طول قد آستین و به عرض یک سوم دور سینه به اضافه 2 رسم می کنیم. از خط سرشانه دو خط پشت آستین افقی و جلو آستین افقی را به اندازه یک دهم پهنای کادر رسم می کنیم. از خط سرشانه نصف کادر منهای 2 می شود خط کف آستین، قد آرنج را 33 سانت می گیریم کادر را از عرض به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده، زیر آستین پشت با دو قسمت روی آستین وزیر آستین جلو با سه خط پشت آستین عمودی، خط وسط و جلو آستین عمودی مشخص می گردند. جدول کادر هفت علامت اصلی دارد.
1. جلو
2. پشت
3. وسط
4. جلو آستین افقی با جلو آستین عمودی
5. تلاقی پشت آستین افقی با پشت آستین عمودی .
6. تلاقی پشت آستین افقی با پشت آستین عمودی یک بیستم عرض کادر به طرف وسط
7. تلاقی جلو آستین افقی با پشت آستین عمودی یک بیستم عرض کادر به طرف پهلو.

چهار علامت فرعی هم اضافه می کنیم.
1 – تلاقی کف آستین با جلو آستین عمودی از عرض کادر 25 (حدود 9 سال) تا عرض کادر 30 ، یک دهم عرض کادر آستین باضافه یکان عرض بر حسب میل (یکان چهل 10 میل حساب می شود) و از عرض کادر 41 تا عرض کادر 50، یک دهم عرض آستین و به ازای هر دو سانت یک میل، مثلثی به طرف پهلو می روند.
2– تلاقی خط کف آستین با پشت آستین عمودی همان مقدار مثلثی جلو به اضافه 2 سات مثلثی به طرف پهلو می رود.
3 – تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط به طرف جلو ، وسط خط شانه و پشت آستین افقی
4- تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط به طرف جلو، وسط خط شانه و پشت آستین افقی با خط وسط به طرف پشت نیم سانت مانده به خط شانه، هر دو قه مقدار مثلثی زیر آستین پشت منهای دهگان عرض کادر بر حسب میل. از سایز 36 به بالا 8 میل از خط وسط و کلگی آستین به طرف پشت چرت سرشانه هنگام دوخت با درز سرشانه جفت می شود، که این مقدار از سایز 36 به پایین 6 میل می باشد. خط کف آستین عرض 45 می شود 5/20، از 50 تا 55 می شود 22 و از 55 تا 60 می شود 5/22 . تمام آستین های عرض 25 به پایین مدل آستینهای لباس بی ساسن در می آید. در بالاتنه های آستین دار یک سانت شیب سرشانه را کم می کنیم. هر مقدار سرشانه پشت به علت برآمدگی پشت بالا آمد نصف مقدار آن چرت سرشانه به طرف جلو می رود. آستین نسبت به تنه مقداری اضافه دارد که لازم است آنرا هنگام دوخت خورد بدهیم. با زدن اندازه مقدار خورد مشخص می گردد. اگر دوطرف اندازه بود درز بغل ها جفت می شود. اگر در قسمتی خورد کم باشد درز استین به آن طرف می رود تا هر دو طرف به یک اندازه شود. اگر در قسمتی خورد کم باشد درز آستین به آن طرف می رود تا هر دو طرف به یک اندازه شود. این عمل را کنترل آستین می نامیم.

اندازه بلندی آستین وبلندی حلقه جلو نباید بیش از 3 سانت اختلاف داشته باشد و هر چه این اندازه به هم نزدیکتر باشد بهتر است. این عمل را کنترل نهایی می نامیم. که این اختلاف در لباسهای بی ساسون به 5 سانت می رشد از کادر 40 به بالا نیم ساعت کله آستین را بلا می بریم. در شخصی دوزی دقت می کنیم عرض کادر آستین بالا می آید و به ازای هر یک سانت نیم سانت به مثلثی های زیر آستین اضافه می کنیم.