دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

آشنایی با رگلان ساده و پیاده نمودن مدل حاملگی

برای بریدن یک پیراهن حاملگی رگلان که معمولاً جلوی آن بسته می باشد. نخست برش گردی را که از انتهای سرشانه به وسط کارور جلو و نزدیک کارور پشت باید باشد رسم می کنیم( بعداً از این برش به طف پایین و آستینف لباس چین می خورد) موارد رگلان معمولی را انجام داده برای سهولت کار دو طرف آستین مقداری کاغذ اضافه می گذاریم و دور کله آستین را هم نمی چینیم تا قسمت های خالی را به راحتی پر کنیم. چون آستین یک تیکه می باشد احتیاجی به جدا کردن آن نیست. بعد از انجام کار برش گردی را که در آغاز روی بالاتنه رسم کردیم و اکنون به چهار قسمت شده می چینیم. پیش را به پیش و پشت را به پشت و سپس از سرشانه آنها را به هم می چسبانیم و قسمت بیرونی هر برش را با چرت مشخص می کنیم. برای چین دادن تنه های پشت و پیش را اوزمان داده و آستین را از دم دست تا زده طوری که بالا حدود ده سانت باز شود قسمت خالی را با کاغذ پر کرده و با منحنی تو پرخط کش تیزی های بالای آستین را می گیریم وسط ده سانت باز شده را چرت زده که با چرت سرشانه جفت می شود. دو درز پیش و پشت حلقه با دو چرت پیش و پشت بعدی برش گرد وسط جلو و پشت تنه با وسط جلو و وسط پشت برش گرد، بعد از چین دور تا دور لباس جفت می گردد. قسمتی از پشت برش گرد برای آنکه سر از آن عبور کند باز می ماند. به جای چین در تنه پشت و پیش، پیلی های دو قلو و یک طرف هم می توان داد. تکیه گرد بالاتنه از جلو دولا و معمولاً دو تا آنرا می بریم و نخست طوق یقه را به دوخته سپس قسمت بیرون آن را به داخل و روی تنه چرخ می کنیم.

 

آشنایی با رگلان نیمه تنگ

 

آشنایی با کمینو (سرخود)

برای داشتن یقه آمریکایی، پشت برگه یقه انگلیسی را به همان ترتیب چسبانده از لبه رو هم گرد، مقابل جادکه بالایی به دلخواه با منحنی توخالی به پایین یقه شکل می دهیم سپس پهنای مورد نظر انحنا را با منحنی پرخط کش به لبه بیرونی پشت برگه وصل می کنیم. با اتصال این خط به بیخ گردن یقه بدون پشت برگه می شود. این نوع یقه ها را می توان با خط منحنی کمی تو خالی از بیخ گردن تا شروع یقه از لب رو هم گرد از الگو جدا کرد، که لبه پایین آن تیز می شود.


آستین کمینو و مدل بامرغک و بدون مرغک می باشد. از خط وسط کار، خط کاررو از پهلو به مقدار سایز به اضافه یک بیرون می بریم (این اندازه تا سایز 44 متوقف می شود) از بیخ گردن خطی به این نقطه کشیده و با حساب اندازه سرشانه و قد دست آن را ادامه می دهیم، مچ را با زاویه 90 درجه به مقدار 14 سانت از این خط می کشیم درز پایین آستین را از مچ تا سه سانت زیر خط کف حلقه آستین و گشادی مناسب لباس وصل می کنیم و از آنجا متناسب به پهنای پایین لباس می رویم. برای الگوی پشت کاغذی را زیر الگو قرار داده طوری که خط وسط جلوی الگو بر لبه کاغذ زیر منطبق شود. بیخ گردن را 2 سانت و دم دست را هم 2 سانت بالال برده بهم وصل می کنیم طوق یقه پشت را مانند قبل می کشیم. الگو در قسمتهای دیگر مانند پیش می باشد. برای بالاآمدن آستین این الگو احتیاج به مرغک دارد. روی پارچه برشی 8 سانتی از تلاقی آستین با تنه به طرف بیخ گردن روی پشت و پیش می زنیم و با دو تیکه مثلثی کمبود زیر حلقه را جبران می کنیم. ضلع پایین مثلث را متناسب با درز بغل گرد می کنیم و یا لوزی می بریم برای آستین کمینوی بدون مرغک که متداول تر می باشد محلی را که از امتداد خط کارور بدست آورده ایم 5 سانت بالا برده و خطی را که از بیخ گردن می آید از این محل عبور می دهیم، این عمل آستین را بالا برده و احتیاجی به مرغک نمی باشد ، در این حالت می توان درز آستین و درز بغل را به حالتهای گوناگون شکل داد.


می توانیم از انتهای سرشانه با خطی شبیه به حلقه آستین که بعد از گذشتن از نقطه 4 سانت بالا آمده به ما بین خط آستین و تنه می رود آستین پیش را جدا کنیم و آستین پشت را هم بعد از اضافه کردن کارور به همان ترتیب برش بزنیم، سپس آستین را از درز وسط به هم چسبانده و با کاغذی که به زیر کله آستین می چسبانیم آن را 4 سانت بالا برده و برآمدگی طرف پیش را 4 سانت و پشت را 3 سانت می گیریم و به آن شکل حلقه معمولی می دهیم ادامه خط وسط به طرف کله آستین چرت سرشانه می باشد. در صورت جدا کردن آستین باید در نظرداشت که 4 سانت اضافه شده به کله آستین را منهای پهنای اپل از قد آن کم کنیم. کنترل می کنیم خط کف آستین از 22 سانت بیشتر نباشد در غیر این صورت آنرا بالا آورده و دو طرف حلقه را بر حسب اندازه حلقه آستین تنه پشت و پیش اضافه می کنیم. پایین آمدن بیش از حد خط کف آستین باعث کشیدگی زیر آستین می شود و در صورت زیاد گشاد کردن درز بغل این عمل موجب می شود. برای چین آستین می توان آنرا به مقدار مناسب برش داده و باز کرد. برای پیلی هم محل و تعداد پیلی ها را مشخص کرده، برش زده و متناسب باز می کنیم سپس با کاغذی که زیرش می چسبانیم پیلی ها را بسته و دور تا دور کله آستین را برش می زنیم. نقاطی را که پیلی روی هم می آید با چرت مشخص کرده گودی پیش را هم چرت می زنیم.
آستین سر خود را می توان روی الگو به مقدار دلخواه کوتاه کرد. بهتر است که لب آن را دوبل بدهیم. آستین کمینو را می توان شبیه به روش جلسه قبل تبدیل به آستین رگلان کرده برش بزنیم.  


آشنایی با شنل با کلاه

برای داشتن یقه ملوانی از بیخ گردن خطی به جلوی الگو کشیده که این خط معمولاً به 2 سانت زیر کارور و یا مطابق عدل رسم می گردد. با چسباندن سرشانه پشت و پیش به هم شکل دلخواه یقه را مانند الگو در می آوریم سپس دور تا دور طوق یقه را تا جلوی آن روی تنه یک سانت خالی می کنیم، اضافه شدن طوق یقه لباس را با اوازمانی که در طوق یقه پشت و سرشانه یقه اصلی می دهیم جبران می کنیم. این یقه معمولاً رو لباس جلو بسته و یا یک ور دکمه دوخته می شود. برای شنل از تقاطع خط حلقه و کف حلقه آستین 6/1 دور سینه بیرون می رویم، از سرشانه منحنی به این نقطه و مستقیم به پایین تا پهنای 50 سانت از جلو وصل می کنیم. درز بغل در پایین در ادامه خط فون دامن بالا می آید.


برای جای دست یا سنل را در امتداد خط حلقه آستین برش می دهند و بین خط کف و کمر را باز می گذارند و یا شنل را یک تیکه درآورده و این محل را با دو فیلتو باز می کنند. پشت شنل را مانند کمینو زیر پیش قرار دادهف از بیخ گردن سه سانت بالا آمده و ادامه را با همان فاصله با جلو می کشیم، این درز با درز جلو میزان و پایین آن مثل پیش است برای الگوی کلاه کاغذ را دولا تا می زنیم عرض 25 (دور سر 50) و قد کلاه 40 اندازه آزاد می باشد. از گوشه بالا 6 سانت مثلثی داخل آمده و منحنی می گیریم، وسط پایین کلاه را 2 سانت بالا آمده و منحنی پر به لب جلو وصل می کنیم برا یوصل کلاه به لباس یک سانت دور تا دور طوق یقه را خالی می کنیم و اضافه درز کلاه را یا از وسط و یا با ساسون می گیریم. این کلاه دو تیکه، و با زیپ به هم وصل می شود، که در حالت باز روی شنل می خوابد.


برای سه تیکه کردن کلاه از قسمت درز 4 سانت دولا درآورده و یک تیکه 8 سانتی راست به جایش می دهیم کلاه با دکمه و جادکمه هم رو لباس سوار می شود. آستر کلاه مانند خودش بریده می شود.