دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

آشنایی با آستین دو تیکه

برای آستین دو تیکه نخست آستین معمولی را می کشیم. 2 سانت از دم دست روی خط جلو آستین عمودی بالا آمده، یک سانت از تقاطع خط جلو آستین عمودی و آرنج طرف وسط و یک سانت از اتصال خط کف آستین و جلو آستین عمودی به طرف پهلو می رویم و این نقاط را جداگانه با یک طرف خط کش منحنی که صاف تر می باشد بهم وصل می کنیم. این خط جلو آستین عمودی می شود.


در امتداد خط جدید به سمت زیر آستین جلو از محل آن سه علامت، دو سانت علامت زده و خط دیگری با همان منحنی خط کش، موازی با آن می کشیم. در همان ادامه روی خط آرنج سه سانت علامت زده و با منحنی برعکس، خطی مقابل خط دوم کشیده که از بالا و پایین به لبه آن خط که تا حلقه و دم دست رفته وصل می گردد. بعد از آن تیکه لوزی مانند وسط را چیده و دور می ریزیم سپس از درز پهلو زیر آستین جلو را می چسبانیم به زیر آستین پشت . آستین را از خط پشت آستین عمودی تا می زنیم. دم دست را از 2 سانت بالا آمده روی خط جلو آستین عمودی 12 سانت برای سایز 38 کج خط می کشیم که در سایزهای مختلف 5/0 سانت کم و زیاد شده و تا سایز 44 متوقف می شود.


خط کج دم دست از 2 سانت بالا با همان شیب به جهت مخالف برمی گردد. از خط آرنج سه سانت بالا رفته و با منحنی پر به دم دست وصل می کنیم، پیلی را موازی با این خط داده، اضافه ها را می چینیم و الگو را باز می کنیم. روی حلقه از پشت آستین عمودی 5/1 سانت به طرف پهلو رفته مستقیم تا بریدگی می بریم دم دست تیکه بزرگ صاف شده، چرت درز را زده و بعد از برش آستین را کشکاری می کنیم.

 

آشنایی باالگوی کت راسته و نیمه تنگ

برای کت راسته با ساسون حلقه ها را متناسب گشاد کرده و بعد از بستن ساسون مستقیم به باسن بزرگ وصل می کنیم این ساسون می تواند به صورت کوچک حلقه و یا شانه درآمده و یا برای مدل حاملگی برش مستقیم زیر سینه را باز کنیم و اگر بخواهیم کمتر گشاد شود ساسون را کمتر بسته و اضافه درز بغل را مانند رد کردن ساسون متناسب حمل کنیم. برای کت تنگ مانند جلیقه عمل کرده و فقط یک سانت به کمر اضافه می کنیم . کت نیمه تنگ هم ما بین کت راسته ، کت تنگ . متناسب در ساسونها و پهلو تغییر می کند. اما برای پشت کت دو تیکه دو سانت از وسط کمر گرفته، در بالا به کارور و در پایین به باسن بزرگ وصل می کنیم و چون این درز کج می باشد آن را از کمر به پایین صاف می رویم و دو سانت کمبود باسن را با همان منحنی پر خط کش از کمر در پهلو اضافه می کنیم.