دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

آشنایی باکت «کوپ پهلو»

کت با دامن معمولاً کوتاه، اما به تنهایی بلند می باشد. اگر یک دکمه باشد در کمر، اگر دو دکمه باشد شش سانت بالا و شش سانت پایین کمر و اگر سه دکمه باشد یکی مقابل خط کمر و دو تای دیگر ده سانت بالا و پایین آن قرار می گیرند. در یقه بندی کت گاهی خط پایین شکاف یقه انگلیسی را چهار سانت به طرف داخل ادامه داده و بعد منحنی تو خالی به طرف بیخ گردن خط می کشند و با بریدن آن یقه را جدا کرده تا بعد از دوختن شکاف پایین یقه به صورت درز صاف نشان دهد. چنانچه یقه مثلاً به صورت خرگوشی هم بریده شود ادامه شکاف به شکل قبل باید باشد. در صورت باریک شدن یقه ها پشت برگه نباید از 6 سانت باریکتر شود. یقه های پهن با شکاف نزدیک و یک اندازه یقه روسی می باشد.

 

  الگوی کت کوپ

برای تهیه الگوی کت کوپ پهلو قد الگو را تا باسن بزرگ می گیریم و در پایان کار اگر لازم بود به قد اضافه می کنیم.

 

  کت بدون درز بغل

ساسون بغل سینه یک راسته را می بندیم سپس دو درز را به هم می چسبانیم «کوپ پهلو» می دهیم. از وسط روی خط کمر 10 سانت به طرف پیش و 10 سانت به طرف پشت علامت می زنیم بعد 5/2 سانت از نقطه های 10 سانت به داخل می آییم. در پیش فاصله 2 سانت مانده به خط کف حلقه آستین را روی حلقه آستین مستقیم به نقطه ده سانت وصل کرده و از آنجا هم مستقیم با کمی انحنا به طرف پهلو به پایین کت می رویم، سپس از همان نقطه حلقه، مستقیم به 5/2 سانت پیش آمده و باز مستقیم به 2 سانت زیر باسن کوچک روی خط قبلی وصل می کنیم. پیش را در قسمت جلو جدا کرده و حین بریدن تیکه اضافه که حالت ساسون دارد و میل از پایین آن را متصل می گذاریم تا همان را بلند کرده و به طرف پایین برگردانیم تا درز آن قسمت صاف شود، اضافه اش را هم می زنیم.
پشت را هم از بین کارور و خط کف حلقه آستین روی حلقه آستین وصل می کنیم به 10 سانت روی کمر و از آنجا با خطی صاف، کمی کج به طرف پهلو به پایین کت می رویم و خط دوم را از همان نقطه بالا به 5/2 سانت روی کمر و در پایین 3 سانت مانده به باسن بزرگ در خط قبلی فرود می آییم ( مانند ساسون) با تیکه اضافه پشت هم مانند پیش عمل می کنیم. این تیکه هایی که به دو طرف تیکه اصلی اضافه شود مقداری به باسن و پایین کت اضافه می کشد که با بستن وسط آن بصورت ساسون تا بالا، از مقدار آن اضافه ها می گیریم. پایین این قسمت را پر می کنیم.
در این گونه برشها گاهی ساسون زیر سینه را تا محل جیب می دوزند که البته از مقدار آن متناسب با کوپهای دیگر کم می شود. به هر حال محل جیب را از درز پهلو و یا در برش جدید کوپ داده قسمت بالای ساسون را در می‌آوریم و قسمت پایین آن را یا می بندیم و یا از بغل می گیریم تا لبه های بریده جیب یک اندازه شود. با بستن انتهای ساسون بغل سینه این تیکه پهلویی به طرف بالا و بیرون می رود که به همین صورت الگو را روی پارچه انداخته و خط کشی می کنیم. محل بریدگی جیب را بدون جای درز جیب فیلتو می دهیم. در صورت جیب از رو، جای درز داده 2 سانت بالاتر می دوزیم. محل جیب را از پایین کت اندازه می زنیم و دهنه های جیب های رو را یک تا دو سانت بیشتر می گیریم.

 

  آستر کت

در زیر آستین ها 2 سانت بیشتر و در وصل به سجاف قدری در بالا بزرگتر برای خورد آن و در سرشانه منهای جای اپل بریده می شود. لایی کت در غیر چسباندن به سجاف از حلقه آستین با دو سانت فاصله با محل سینه مستقیم به طرف پایین می رود. لایی روی ساسون نمی رود.

 

بی یقه ها

الگوی بی یقه ها شامل : یقه هفت ، یقه چهار گوش، یقه گرد ، یقه قایقی ، اصلاح شیب سرشانه ،تاپ ، دکلته و لباس عروس می باشد.  

  یقه هفت

یقه هفت روی پیش باز می شود. از بیخ گردن تا دو سانت پایین تر از خط کارور خط می کشیم. می توان با چسباندن یک کاغذ به جلوی آن خط را مستقیم تا کمر ادامه داده و مدل چپ و راستی داشت. اگر سرشانه بیشتر باز شود هر خطی از 2 سانت پایین کارور می گذرد. لقی یقه هفت باید گرفته شود.  

  یقه چهارگوش

یقه چهارگوش معمولاً در خط کاررو، یک سانت کمتر از فاصله سینه قرار می گیرد. از سرشانه هر مقدار باز شود به همان نقطه وصل می کنیم. اگر در وسط جلو دو سانت پایین ببریم، یقه گلابی می شود.

 

  یقه گرد

یقه گرد یک مدل یقه بسته می باشد. یک سانت از بیخ گردن باید باز شود. هر مقدار از سرشانه باز و به طرف جلو پایین بیاییم، در پشت نصف آنرا پایین می رویم. گاهی یقه گرد مانند چهارگوش باز می شود.  

  یقه قایقی

یقه قایقی را از تو یقه جلو یک سانت بالا آمده و به 3¬/2 سرشانه، با منحنی توخالی وصل می کنیم. پشت را یک سانت پایین رفته و با همان منحنی به 3¬/2 سرشانه وصل می کنیم. گشادی بیشتر دلخواه است. به آن یقه ب هم می گویند.  

  نکته

تمام یقه هایی که از سرشانه بیشتر از دو سانت گشاد شوند مطابق حالت سرشانه شیب آن گرفته می شود. تاپ لباسی گشاد و دکلته تنگ آن می باشد( بدون سرشانه) در پیش خط کف حلقه آستین را هفت سانت و نیم بالا آمده و خطی موازی با آن می کشیم. محل خالی حلقه آستین را پر کرده، تا کمر یک سانت گشادی دور سینه را می گیریم.
جای رکاب بالای محل سینه می باشد و چون بالای سینه دارای گودی می باشد دو طرف محل رکاب را دو تا یکسانت (مانند یقه هفت) می بندیم. بعد از گرفتن لقی خط بالا را مجدداً می کشیم . ساسونها را می بندیم ( می دوزیم) الگو شکل سینه پیدا می کند. با این الگو می توان کرست دوخت. می توان لباس برش دار که چین از وسط آن می گذرد دوخت . از بالا تا نوک سینه و در ادامه تا پایین را می چینیم، می توانیم پایین را ببندیم و بالا را چین بدهیم و یا بالا ببندیم و پایین را گشاد بگیریم. می توانیم از وسط جلوی سینه ببریم و چین را از وسط دو سینه بیاندازیم. پشت را چهار سانت از خط کف حلقه آستین بالا آمده موازی با آن می کشیم، محل خالی حلقه را پر کرده، یک سانت از درز بغل تا کمر می گیریم.

 

    

آشنایی باکت «کوپ پهلو»

کت با دامن معمولاً کوتاه، اما به تنهایی بلند می باشد. اگر یک دکمه باشد در کمر، اگر دو دکمه باشد شش سانت بالا و شش سانت پایین کمر و اگر سه دکمه باشد یکی مقابل خط کمر و دو تای دیگر ده سانت بالا و پایین آن قرار می گیرند. در یقه بندی کت گاهی خط پایین شکاف یقه انگلیسی را چهار سانت به طرف داخل ادامه داده و بعد منحنی تو خالی به طرف بیخ گردن خط می کشند و با بریدن آن یقه را جدا کرده تا بعد از دوختن شکاف پایین یقه به صورت درز صاف نشان دهد. چنانچه یقه مثلاً به صورت خرگوشی هم بریده شود ادامه شکاف به شکل قبل باید باشد. در صورت باریک شدن یقه ها پشت برگه نباید از 6 سانت باریکتر شود. یقه های پهن با شکاف نزدیک و یک اندازه یقه روسی می باشد.

 

  الگوی کت کوپ

برای تهیه الگوی کت کوپ پهلو قد الگو را تا باسن بزرگ می گیریم و در پایان کار اگر لازم بود به قد اضافه می کنیم.

 

  کت بدون درز بغل

ساسون بغل سینه یک راسته را می بندیم سپس دو درز را به هم می چسبانیم «کوپ پهلو» می دهیم. از وسط روی خط کمر 10 سانت به طرف پیش و 10 سانت به طرف پشت علامت می زنیم بعد 5/2 سانت از نقطه های 10 سانت به داخل می آییم. در پیش فاصله 2 سانت مانده به خط کف حلقه آستین را روی حلقه آستین مستقیم به نقطه ده سانت وصل کرده و از آنجا هم مستقیم با کمی انحنا به طرف پهلو به پایین کت می رویم، سپس از همان نقطه حلقه، مستقیم به 5/2 سانت پیش آمده و باز مستقیم به 2 سانت زیر باسن کوچک روی خط قبلی وصل می کنیم. پیش را در قسمت جلو جدا کرده و حین بریدن تیکه اضافه که حالت ساسون دارد و میل از پایین آن را متصل می گذاریم تا همان را بلند کرده و به طرف پایین برگردانیم تا درز آن قسمت صاف شود، اضافه اش را هم می زنیم.
پشت را هم از بین کارور و خط کف حلقه آستین روی حلقه آستین وصل می کنیم به 10 سانت روی کمر و از آنجا با خطی صاف، کمی کج به طرف پهلو به پایین کت می رویم و خط دوم را از همان نقطه بالا به 5/2 سانت روی کمر و در پایین 3 سانت مانده به باسن بزرگ در خط قبلی فرود می آییم ( مانند ساسون) با تیکه اضافه پشت هم مانند پیش عمل می کنیم. این تیکه هایی که به دو طرف تیکه اصلی اضافه شود مقداری به باسن و پایین کت اضافه می کشد که با بستن وسط آن بصورت ساسون تا بالا، از مقدار آن اضافه ها می گیریم. پایین این قسمت را پر می کنیم.
در این گونه برشها گاهی ساسون زیر سینه را تا محل جیب می دوزند که البته از مقدار آن متناسب با کوپهای دیگر کم می شود. به هر حال محل جیب را از درز پهلو و یا در برش جدید کوپ داده قسمت بالای ساسون را در می‌آوریم و قسمت پایین آن را یا می بندیم و یا از بغل می گیریم تا لبه های بریده جیب یک اندازه شود. با بستن انتهای ساسون بغل سینه این تیکه پهلویی به طرف بالا و بیرون می رود که به همین صورت الگو را روی پارچه انداخته و خط کشی می کنیم. محل بریدگی جیب را بدون جای درز جیب فیلتو می دهیم. در صورت جیب از رو، جای درز داده 2 سانت بالاتر می دوزیم. محل جیب را از پایین کت اندازه می زنیم و دهنه های جیب های رو را یک تا دو سانت بیشتر می گیریم.

 

  آستر کت

در زیر آستین ها 2 سانت بیشتر و در وصل به سجاف قدری در بالا بزرگتر برای خورد آن و در سرشانه منهای جای اپل بریده می شود. لایی کت در غیر چسباندن به سجاف از حلقه آستین با دو سانت فاصله با محل سینه مستقیم به طرف پایین می رود. لایی روی ساسون نمی رود.