دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

تغییرات الگوی پشت :

طوق گردن را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده ، نقطه 1 می­شود . نقطه 1را طبق نقشه به خط وسط پشت الگو وصل می­کنیم در الگوی پشت پنس بزرگ و کوچک دوخته می شود . دقت کنید چون لباس بدون برش می باشد پنسها دوخته می شود .

از خط پهلو در پایین لباس هم جلو و هم پشت برای فول کردن 3-2 سانت خارج می­شویم ، نقاط بدست آمده را با خط صاف به باسن وصل می­کنیم .

 

 

http://tinypic.com/view.php?pic=71zsl51&s=1

 

تغییرات الگوی جلو :

طوق گردن را دورتادور 0.5 سانت گشاد می­کنیم ، نقاط 7و8 می­شود .

با توجه به عکس مدل ، انتقال پنس سینه به حلقه آستین مشاهده می شود ، نقطه 9 در وسط حلقه آستین جلو را مشخص کنید . با خط  برش نقطه 9 را به مرکز سینه متصل کرده و پنس سینه را می بندیم .

وسط پنس زیر سینه را تا پایین لباس رسم می­کنیم ، نقطه 10 بدست می­آید .

 

http://tinypic.com/view.php?pic=7yg9kqe&s=1 

 

طراحی یقه انگلیسی شماره1 (یقه پهن و لاسکینه باریک) :

از نقطه 8 در خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده ، نقطه 11 می­شود .

نقطه 11 را تا خط کمر امتداد می­دهیم . از نقطه 8 به اندازه بازی دلخواه یقه (در اینجا 7سانت) پایین آمده نقطه 12 می­شود . از نقطه 7 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 13 می­شود .

نقطه 13 را با خط چین به نقطه 12 وصل کرده و بطرف بالا و پایین امتداد می­دهیم . محل اولین جادکمه بدست می­آید .

از نقطه 13 روی خط چین به اندازه یقه گشاد شده الگوی پشت (فاصله بین نقطه 1 تا خط وسط پشت را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم) بالا رفته نقطه 14 می­شود . تقاطع طوق گردن جدید با خط چین نقطه Z می­شود .

نقطه 14 را به مرکزیت نقطه Z به طرف راست پرگاری می­کنیم . روی خط پرگاری 7سانت جدا کرده ، نقطه 15 می­شود .

نقطه 15 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم . (هلال کم و خوب)

فاصله نقطه 7 تا خط جدید بیشتر از 1 نباید باشد .)مهم(

نقطه 15 را روی هلال 7 سانت به طرف چپ گونیا می­کنیم ، نقطه 16 می­شود .

از نقطه 8 با زاویه 30 ، 9سانت خارج شده ، نقطه 17 می­شود .

نقطه 16 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 17 وصل می­کنیم .

توجه : زاویه بین 8و17 بر اساس یقه مورد نظر می­باشد، هرچه فاصله بین یقه و لاسکینه بیشتر باشد این زاویه هم بیشتراست.

فاصله بین نقاط 15و16و17و8و13 الگوی یقه می­باشد که از خط 15-16 دوبار روی دولایه بسته پارچه قرار می­گیرد .

 

 

 

طراحی یقه انگلیسی شماره 2 (یقه و لاسکینه هم اندازه) :

از نقطه 7 ، 2 سانت در امتداد سرشانه به طرف چپ رفته نقطه 9 می­شود .

از نقطه 8 ، به اندازه بازی یقه پایین آمده نقطه 4 می شود .

نقطه 9 را با خط­چین به 4 وصل می­کنیم و به طرف پایین امتداد می­دهیم تا نقطه 10 شود . نقطه 10 محل اولین جادکمه بدست می­آید .

خط­چین را به طرف بالا نیز امتداد می­دهیم ، از نقطه 9 به اندازه یقه گشادشده الگو (فاصله نقطه 1 تا خط وسط پشت) روی خط­چین جدا کرده نقطه 11 می­شود .

نقطه 11 را به مرکزیت Z ، 7 سانت به طرف راست پرگاری می­کنیم . نقطه 12 می­شود . نقطه 12 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم به طوریکه این هلال با طوق گردن جدید بیشتر از 1-0.5 سانت فاصله نداشته باشد .

نقطه 12 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 13 می­شود .

از نقطه Z  روی خط­چین 4.5 سانت پایین آمده ، نقطه 14 می­شود .

نقطه 14 را روی خط­چین 8 سانت به طرف چپ گونیا  کرده  نقطه 15 می­شود  .

نقطه 15 را به خط صاف به نقاط 8و10 وصل می­کنیم .

از نقطه 8 با زاویه دلخواه(30درجه) خطی به اندازه 6 سانت رسم کرده نقطه 16 می­شود .

نقطه 13 را از ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به 16 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 12،13،16،8  الگوی یقه ما می­باشد که از خط 13-12 دو بار روی دولای بسته پارچه درآورده می­شود .

 

http://tinypic.com/view.php?pic=6nvyh55&s=1 

 

 

نکته مهم :

1.       هنگام برش یقه انگلیسی جدا ، محل اتصال یقه با لاسکینه چرت زده شود . (شروع لاسکینه) نقطه ۷ و همینطور محل خط سرشانه روی یقه علامت زده شود . (مثلث مشترک)

2.       هنگام طراحی یقه انگلیسی جدا ابتدا امتداد لاسکینه را به طوق گردن با هلال بسیار کم (دوخت هلال کم بسیار راحتتر است) وصل می­کنیم . مثلث مشترک باید حتماً باشد . به طوق گردن قبلی کاری نداریم فقط مثلث باید سر جای خودش باشد .

۳.    ابندا سجاف را به لاسکینه می دوزیم . (لاسکینه همان قسمتی از یقه لباس است که با قسمت جلو سرهم بریده می شود و درحقیقت برمی گردد و به فرم یقه در می آید.) 

۴ .  پنسها را می دوزیم . 

۵.  سرشانه ها را به هم وصل می کنیم .

۶.  الگوی یقه را دوبار روی پارچه انداخته و برش می زنیم . به یکی از آنها لایی زده و به هم می دوزیم .

۷.   سه طرف آنرا به هم می دوزیم و فقط طرفی که قرار است به لباس وصل شود را باز می گذاریم . از همان قسمت باز آنرا برمی گردانیم و اطراف آنرا کوک زده و اتو می کنیم .

 ۸.   خط وسط پشت را مشخص می  کنیم . وسط یقه را نیز مشخص می کنیم . آنها را روی هم خوابانده و با سنجاق محکم می کنیم . تا محل مثلث مشترک که در روی پارچه علامت زده بودیم می دوزیم . یقه در محل مثلث مشنرک باید بین سجاف و لاسکینه قرار گیرد .

۹.   درز پهلوها و حلقه آستین و پایین لباس را می دوزیم .   

 

انتقال پنس

هدف از ایجاد پنس در الگو ، به وجود آوردن فضای کافی برای حجم بدن در قسمت های برجستگی سینه ، تیره پشت ، قسمت شکم ، باسن و ... است . هنگامی که مدل ها و طرح های گوناگون را بنگرید در بسیاری موارد ، پنس ها به صورت اولیه خود نمایان نشده اند بلکه بر حسب نوع مدل ، تغییر مکان و حتی تغییر شکل داده اند .

پنس سینه چهار حالت دارد :

الف : دوخت پنس

ب : اتقال پنس یا جابه جایی پنس

ج : رد کردن پنس در برش

د : تبدیل پنس به پیلی یا چین

 

http://tinypic.com/view.php?pic=7y6e9m0&s=1

پنس سینه را می توان به نه نقطه اصلی در الگوی بالاتنه جلو منتقل کرد و اتهای کلیه این خطوط به صورت مستقیم در نقطه B در سرسینه به یکدیگر تلاقی داد .

 

ttp://tinypic.com/view.php?pic=6ues9wn&s=1 

انواع پنس و انتقال آن :

روش انقال پنس در تمامی موارد زیر به آسانی صورت می گیرد ، من مهمترین آن که شامل هفت نوع است را توضیح خواهم داد :

1-  پنس سینه در وسط شانه

2- انتقال پنس وسط شانه به سر شانه (محل تلاقی شانه و طوق گردن)

3- انتقال پنس سینه به طوق گردن

4- انتقال پنس سینه به پهلو

5- انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط کمر و پهلو

6- انقال پنس سینه به خط مرکزی جلو

7- انتقال پنس سینه به حلقه آستین

8- انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط حلقه آستین و سرشانه

9- انتقال پنس سرشانه در برش عمودی

10- برش پنس به شکل عصایی یا پرنسسی در کمر چسبان

11- برش پنس به شکل دالبری در کمر چسبان (این مدل انواع مختلفی دارد که شرح خواهیم داد)

12- انتقال پنس سینه به خط مرکزی جلو و رد کردن آن در برش

13- انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد

14- انتقال پنس سینه به حلقه آستین و رد کردن آن در برش گرد

15- انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد یا دالبری با چین در زیر سینه

16- انتقال پنس سینه به صورت برش و چیم در زیر سینه

17- انتقال پنس زیر سینه در برش اریب

انتقال پنس سرسانه به خط پهلو :

از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 می­شود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را می­بندیم و پنس پهلو باز می­شود .

هر دو پنس زیر سینه و پهلو را 1.5 سانت کوتاه می­کنیم .

انتقال پنس سرسانه و زیر سینه هر دو به خط پهلو :

(برای لباسهای کمر جدا که بالاتنه از کمر جدا می­شود )

از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 می­شود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه و زیر سینه را می­بندیم

انتقال پنس سرسانه 2سانتی به طرف خط پهلو (برش عمودی):

هرگاه بخواهیم در لباس برش عمودی داشته باشیم انتقال پنس سرشانه به طرف پهلو الزامی است .

 از نقطه 1و2 در سر پنس سرشانه هرکدام 2 سانت به طرف پهلو رفته نقاط 3و4 میشود . نقاط 3و4 را با خط صاف به نوک سینه وصل میکنیم . در صورتیکه بخواهیم برش عمودی را در پشت لباس هم داشته باشیم ، فاصله نقطه 4 تا حلقه آستین در الگو جلو را اندازه زده ، همین مقدار را از حلقه پشت( نقطه 5) به طرف راست رفته نقطه 6 میشود . نقطه 6 را با خط صاف به سر پنس بزرگ پشت وصل می­کنیم سپس الگوی پشت را نیز برش می­زنیم .پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو انتقال می­دهیم .

همان طور که می بینید در برش عمودی هم جلو لباس و هم پشت لباس به ۲ تکه جداگانه تبدیل می شوند که هر ۴ تکه جداگانه برش می خورد و سپس هر دو تکه جلو به هم دوخته می شموند و دوتکه پشت به هم .

 

انتقال پنس سرسانه به طوق گردن : 

طوق گردن را نصف کرده نقطه 1 میشود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

برای اجرا خط برش را تا نوک سینه قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را می­بندیم . . در این پس احتیاج نیست 1.5 سانت از پنسها کوتاه کنیم چون پنس گردن به چین تبدیل میشود .

 

انتقال پنس شماره 7 :

انتقال پنسهای جلو و پشت برای برش پنس عصایی : 

الگوی جلو :

در الگوی جلو محل برش پرنسسی را که معمولاً روی نقطه نصف حلقه آستین می­باشد را مشخص می­کنیم ، نقطه 1 می­شود .

نقطه 1 را طبق نقشه به نوک سینه وصل می کنیم .

اجرا : ابتدا محل برش را قیچی کرده ، داخل پنس زیر سینه را خالی کرده و سپس پنس سرشانه را می­بندیم .

الگوی پشت :

برای برش پرنسسی در الگوی پشت ابتدا پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو منتقل کرده ، سپس حلقه آستین را نصف کرده نقطه 2 می­شود . نقطه 2 را طبق نقشه به زیر پنس بزرگ وصل می­کنیم .

برای انتقال پنس اول خط وسط پنس را 2 سانت منتقل می­کنیم و بعد پنس را رسم می­کنیم .

اجرا : در الگوی پشت ابتدا هلال را قیچی کرده ، سپس داخل پنس بزرگ جدید پشت را نیز خالی می­کنیم .

انتقال پنس حلقه آستین پشت به طوق گردن پشت : 

طوق گردن در الگوی پشت را نصف کرد نقطه 1 می­شود ، نقطه 1 را با خط برش به سر پنس حلقه منتقل می­کنیم .

اجرا :

خط برش را قیچی می­کنیم ، پنس حلقه را می­بندیم ، سپس پنس طوق گردن را کوتاه می­کنیم ، نهایت ارتفاع برای پنس طوق گردن پشت 9-8 سانت می­باشد . (هنگام دوخت 9-8 سانت دوخته می­شود.)

انتقال پنس سرسانه به خط کمر : 

از نقطه 1 در خط کمر 1سانت بالا رفته ، نقطه 2 می­شود . نقطه 2 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

خط برش را قیچی کرده و سپس سرشانه را می­بندیم ، در صورتیکه هر دو پنس زیر سینه و خط پهلو دوخته شده باشد ، هر دو پنس هر کدام 1.5سانت کوتاه می­شود .

 

آستین شمشیری

یکی ازر بهتربن روش های رسم آستین ، آستین شمشیری است که خیلی زیبا روی لباس می خوابه .

بر خلاف اسمش هیچ ربطی هم نه به شمشیر داره نه به شکل شمشیر . نمی دونم چرا این اسم رو براش گذاشتند .

 

طراحی الگوی اولیه آستین شمشیری :

خط عمود 1 را رسم می­کنیم . از نقطه 1 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +1-0.5 سانت ( 1 برای افراد چاق و 0.5 برای افراد لاغر) پایین آمده نقطه 2 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 2/1 مجموع ارتفاع حلقه منهای 0.5 سانت پایین آمده نقطه 3 می­شود .

از نقطه 2 به اندازه قد آستین ( همیشه قد آستین بلند) پایین آمده نقطه 4 می­شود .

از نقطه 4 به اندازه 1.5-1 سانت ( برای آستین تنگ 1 و برای آستین گشاد 1.5 ) بالا رفته نقطه 5 می­شود .

فاصله نقاط 5-3 را اندازه زده این مقدار را نصف کرده اندازه بدست آمده را منهای 1 سانت کرده ، سپس این مقدار را از نقطه 3 پایین آمده نقطه 6 می­شود . نقاط 2و3و6 و4 را به طرف راست گونیا می­کنیم .

از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A می­شود .

در الگوی بالاتنه جلو هم از نقطه 12 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A در الگوی بالاتنه بدست می­آید . نقاط A در الگوی بالاتنه و آستین محل وصل آستین به بالاتنه می­باشد .

از نقطه A به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه را منهای 1-0.5 سانت به شکل اریب طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 2 ، نقطه 7 شود . نقطه 7 را به طرف پایین گونیا کرده نقاط 8و9 بدست می­آید .

فاصله بین نقاط 7-2 را اندازه زده ، این اندازه را نصف کرده + 1 سانت از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 10 می­شود .

این مقدار را از نقطه 8 به طرف چپ رفته نقطه 11 می­شود . از نقطه11 ، 0.5 سانت بالا رفته خط افقی و کوتاه رسم می­کنیم.

فاصله نقاط 10-2 را نصف کرده ، نقطه 12 می­شود .

از نقطه 7 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه + 0.5 سانت پایین آمده نقطه 13 می­شود .

نقطه 12 را با خط صاف به نقطه A وصل کرده این خط را نصف کرده ، نقطه 14 می­شود .

نقطه 10 را با خط صاف به نقاط 13و14 وصل می­کنیم ، خطهای بدست آمده را نصف کرده از این نقاط هر کدام 1 سانت به طرف بالا علامت می­زنیم .

سپس هلال کلگی آستین را از نقاط 13و10و14 طبق نقشه رسم می­کنیم .

از نقاط 5و6 هر کدام 1.5 سانت به طرف راست رفته نقاط 15و16 می­شود .

نقطه A را با خط صاف به نقطه 15 و نقطه 15 را با خط صاف به نقطه 16 وصل می­کنیم .

از نقطه 9 ، 1سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 17 می­شود ، نقطه 17 را با خط صاف به نقطه 13 وصل می­کنیم .

از نقطه 16 اندازه 2/1 دم دست را طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 4 نقطه 18 می­شود .

نقطه 18 را با خط صاف به نقطه 17 وصل می­کنیم .

نقطه s را در الگوی بالاتنه جلو مشخص می­کنیم . هلال A تا S  در الگوی بالاتنه را به الگوی آستین طوری منتقل می­کنیم

که نقطه s در آستین روی خط نیم سانت بالای 11 قرار بگیرد . (می­توانیم با پوستی کپی کنیم)

نقاط 5-3 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 15و16 به طرف راست رفته ، نقاط 19و20 می­شود .

نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل کرده ، نقطه 20 را روی این خط جدا می­کنیم .

نقطه s را با خط صاف به نقاط 19و20 وصل می­کنیم .

نقطه 13 را با خط صاف به نقطه 11 وصل کرده ، سپس نقطه s را طبق نقشه به این خط وصل می­کنیم . (هلال کم)

http://tinypic.com/view.php?pic=8ek3hxj&s=1

 

 

1- اجرای آستین شمشیری با پنس :

برای قسمت جلو ، خط A-16 را تا کرده سپس محل A-S را با خطهای s-19 ، 20-19 و 20-16 و 19-15 را رولت می­کنیم.

برای قسمت پشت ، خط 17-13 را تا کرده هلال سپس محل 13-S و خطهای s-19 ، 20-19 و 20-18 و  18-17 و 19-17 را رولت می­کنیم . ( آن قسمت از آستین که پنس دارد همیشه پشت آستین است ) 

http://tinypic.com/view.php?pic=6x7bwv7&s=1

 

2- اجرای آستین شمشیری بدون پنس :

قسمت جلو آستین مثل آستین شمشیری با پنس اجرا می­شود .

برای قسمت پشت آستین ، ابتدا نقطه 13 را با خط کش به نقطه 18 وصل کرده ، سپس این خط را تا کرده و هلال s-13 و خطهای s-19 ، 19-20 ، 20-18 ، 19-17 رولت می­کنیم .  

http://tinypic.com/view.php?pic=6kerd4m&s=1

 آستین شونیز

اندازه های مورد نیاز :

مجموع گشادی دور حلقه 

مجموع ارتفاع حلقه 

دورمج یا دم دست 

قد آستین 

نکته :

1- برای به دست آوردن مجموع گشادی دور حلقه ، بعد از اینکه سرشانه و حلقه آستین را اصلاح کردیم (حلقه آستین را از قسمت درز پهلو 2-1 سانت گشاد می کنیم و سرشانه جلو و عقب را اندازه واقعی سرشانه می کنیم) با متر به صورت ایستاده اندازه حلقه آستین جلو و عقب را اندازه زده و با هم جمع می کنیم . "خطوط آبی رنگ"

2- برای به دست آوردن مجموع ارتفاع حلقه ، برای ارتفاع حلقه جلو با متر به صورت مستقیم از سرشانه تا نقطه 12 را اندازه زده و مقدار به دست آمده را به اضافه میزان گشاد کرده حلقه آستین (2-1 سانت) می کنیم (مثلاً اگر 1 سانت حلقه آستین را گشاد کرده ایم به علاوه 1 می کنیم ) . برای ارتفاع حلقه پشت به صورت خط مستقیم از سرشانه تا نقطه 10 را اندازه زده و به اضافه میزان گشاد شده حلقه آستین می کنیم . "فلش های نارنجی"

http://tinypic.com/view.php?pic=7ypsgoi&s=1

 

 رسم آستین شونیز :

خط عمود 1 را رسم می­کنیم . از نقطه 1 به اندازه 3/1 مجموع ارتفاع حلقه +3-2 سانت (برای لاغرها 3 و چاقها 2 سانت) پایین آمده نقطه 2 می­شود .

نقطه 1 را به اندازه قد آستین پایین آمده نقطه 3 می­شود . نقاط 2و3 را به دو طرف گونیا می­کنیم . از نقطه 1 روی خط مورب ، به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه + 1.5 سانت به طرف چپ راست روی خط افقی طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 2 ، نقطه 4 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 2/1 مجموع گشادی دور حلقه + 1 سانت به طرف چپ رفته روی خط افقی طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی 2 نقطه 5 می­شود .

از هر طرف نقطه 3 ، به اندازه 2/1 دم دست را اندازه زده نقاط 6 و7 می­شود .

نقاط 6 را به نقطه 5 ، نقطه 4 را به 7 با خط صاف وصل می­کنیم .

فاصله نقاط 4-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم می­کنیم  ، نقاط 8و9 بدست می آید .

از نقطه 8 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 می­شود . از نقطه 9 ، 1 سانت بالا رفته 11 می­شود .

فاصله نقاط 5-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده نقاط 12و13 می­شود .

از نقطه 12، 1.5 سانت بالا رفته نقطه 14 می­شود . از نقطه 13 ، 0.5 سانت پایین آمده نقطه 15 می­شود . نقطه 4 را طبق نقشه به نقطه 11،10،1،14،15و5 وصل می­کنیم ، کلگی آستین رسم می­شود .

اگر بخواهیم آستین کشیده­تر باشد و یا کمی تنگ­تر باشد (برای خانم­های لاغر) هنگام رسم الگو بجای 3/1 مجموع ارتفاع حلقه + 3-2 سانت  ، 5/2 ارتفاع حلقه را پایین می­آوریم .

 

http://tinypic.com/view.php?pic=6uf8rgh&s=1

 

نصب آستین به لباس :

1-  سمت راست شکل قسمت پشت آستین است و سمت چپ به قسمت جلو لباس وصل می شود .

2- حتماً قسمت جلو را علامت می زنیم که موقع نصب اشتباه نشود .

3- دور تا دور کلگی آستین از نقطه 4 تا 1 و از آنجا تا نقطه 5 را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم . اندازه بدست آمده باید 2-1.5 سانت بیشتر از مجموع گشادی دور حلقه باشد .

4- برای برش باید روی دولای باز پارچه طوری الگو  را می اندازیم که خط ۳-۱ موازی ترکی پارچه باشد . در غیر این صورت آستین پیچ می خورد .

۵- از نقطه 9 تا 13 را با چرخ با 1 سانت فاصله می دوزیم ، نخ آنرا می کشیم تا کمی خورد (چین خیلی ریز) بخورد و همان 2-1.5 سانتی که بیشتر بود را جبران کنیم و دقیق اندازه دور حلقه آستین شود .

۶- درز آستین را می دوزیم .

۷- درز آستین را بر درز پهلوی لباس منطبق می کنیم و با سنجاق به آن نصب می کنیم .

۸- نقطه ۱ یعنی سر کلگی را بر سرشانه منطبق کرده و با سنجاق محکم می کنیم .

۹- در صورتی که دور کلگی را خورد دادیم اما باز هم بزرگتر از دور حلقه آستین بود ، درز آستین را بیشتر می گیریم .

 

تفاوت برش کت با مانتو :

فرق آن فقط در میزان گشاد کردن حلقه آستین در درز پهلو است . برای مانتو ۴-۳ سانت گشاد می کنیم ، اما برای کت ۲-۱ سانت . در ضمن اگر خواسته باشیم درز پهلو مانتو را قدری گشادتر می گیریم .

برش و دوخت شلوار

الگوی جلوی شلوار تنگ و راسته :

گونیا کنید خط عمود 1 را ، از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه شلوار پایین آمده نقطه 2 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه قد شلوار از پهلو تا زمین پایین آمده نقطه 3 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی زانو پایین آمده نقطه 4 می­شود .

از نقطه 3، 5-3 سانت بالا رفته نقطه 5 می­شود (برای شلوار بلند 3 سانت و برای شلوار بالای غوزک پا 5 سانت)

از نقطه 2 به اندازه 20/1 باسن +3 سانت بالا رفته نقطه 6 می­شود .

از نقطه 1، 1 سانت پایین آمده نقطه 7 می­شود . نقاط 6،7،2،4و5 را به طرف راست گونیا کنید .

از نقطه 6 روی خط افقی به اندازه 4/1 باسن منهای 0.5 سانت جدا کرده نقطه 8 می­شود .

از نقطه 8 به اندازه 20/1 باسن + 1 سانت به طرف راست رفته نقطه 9 می­شود .

فاصله بین نقاط 9-6 را نصف کرده ، نقطه 10 می­شود . نقطه 10 را به طرف بالا و پایین گونیا کرده نقاط 11و 12 می­شود . این خط ، خط اتوی شلوار می­باشد که موقع برش این خط باید موازی ترکی پارچه گذاشته شود .

نقطه 8 را به طرف بالا و پایین گونیا کرده ، نقطه 13 در خط کمر بدست می­آید .

از نقطه 13 ، 0.5 سانت به طرف چپ رفته نقطه 13A می­شود .

از نقطه 8 ، 0.5 سانت به طرف راست رفته 8A می­شود . نقطه 13A را به 8A وصل می­کنیم  . از هر طرف نقطه M به اندازه 4/1 زانو منهای 1 سانت جداکرده نقطه 14و15 می­شود .

هر طرف نقطه 12، اندازه 4/1 دم پا منهای 1 سانت را اندازه زده ، نقاط 16و17 می­شود .

نقطه 16 را به نقطه 14 و نقطه 14 را به نقطه 6 وصل می­کنیم .

نقطه 17 را به نقطه 15 و نقطه 15 را به نقطه 9 وصل می­کنیم . جائیکه این خط ، خط افقی 2 را قطع میکند نقطه 18 می­شود . نقطه 8A را طبق نقشه به شکل هلال به نقطه 18 وصل می­کنیم ، فاق جلو رسم می­شود .

از نقطه 13A به اندازه 4/1 کمر + 3-2 سانت به طرف چپ رفته نقطه 19 می­شود . (3-2 سانت پهنای پنس می­باشد) .

نقطه 6 را طبق نقشه به نقطه 19 وصل کرده ، این هلال را به طرف بالا امتداد می­دهیم تا خط افقی را قطع کند . فاصله بین 19-11 را نصف کرده ، نقطه بدست آمده وسط پنس جلوی شلوار میشود .

از این نقطه پنسی به بلندی 15-6 سانت و پهنای 3-2 سانت (بسته به اندازه در نظر گرفته شده برای نقطه 19 دارد) برای شلواری­که بخواهیم زیپ بدهیم از نقاط 13A,8A هر کدام 3 سانت خارج شده ، نقاط بدست آمده را با خط صاف به هم وصل می­کنیم .

 http://tinypic.com/view.php?pic=8awgxm9&s=1