دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

الگوی پشت شلوار تنگ راسته :

ابتدا روی الگوی جلو کاغذ پوستی انداحته و الگوی پشت را روی همان ادامه می دهیم .

از نقطه 2 ، 4-3 سانت بالا رفته نقطه 20 می­شود (روی خط عمودی) . 3 سانت برای پارچه های ضخیم و 4 سانت برای پارچه های نازک .

از نقطه 10، 2-1 سانت (1 برای افراد لاغر و 2 برای افراد چاق) به طرف راست رفته نقطه 21 می­شود . از نقطه 21 به اندازه 16/1 باسن+0.5سانت به طرف راست رفته نقطه 22 می­شود . نقطه 22 را با خط­چین به نقطه 20 وصل می­کنیم . نقطه 22 را روی خط­چین به طرف بالا گونیا می­کنیم .

خط افقی 6 را از طرف چپ امتداد می­دهیم . اندازه پهنای الگوی پشت 4/1 باسن +1سانت می­باشد . این اندازه را طوری روی الگو جدا می­کنیم که صفر خط­کش ، روی نقطه 22 قرارگیرد . موازی این خط در الگو بالا رفته تا عدد 4/1 باسن و1سانت روی خط افقی 6 قرار گیرد و نقاط 23و24 می­باشد . نقاط 23و24 را با خط صاف به یکدیگر وصل می­کنیم .

فاصله نقاط 24-21 را اندازه زده همین مقدار را از نقطه 21 به طرف راست رفته نقطه 25 می­شود .

از نقطه 16،15،14و17 هر کدام 2 سانت از الگوی جلوی شلوار خارج شده نقاط 28،27،26و29 می­شود . نقطه 29 را به 27 و 27 را به 25 وصل می­کنیم .

نقطه 28 را به نقطه 26 و نقطه 26را به نقطه 24 وصل می­کنیم ، این خط را به طرف بالا امتداد می­دهیم . فاصله نقاط 18-15 را اندازه زده همین مقدار را از نقطه 27 بالا رفته نقطه 30 می­شود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 22 طوری وصل می­کنیم که به اندازه 0.5 سانت از زیر نقطه 18 عبور کند ، فاق پشت رسم می­شود . فاصله بین19A و 14 را اندازه زده این خط را مطابق آنچه در الگو رسم کرده­ایم اندازه می­زنیم نه بصورت خط صاف همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 31 می­شود.

نقطه 31 را به مرکزیت نقطهM به طرف راست پرگاری کرده تا نقطه 32 بدست آید .

نقطه 31 را با خط صاف به نقطه 32 وصل می­کنیم .

از نقطه 32 برای افراد معمولی 1سانت و برای افرادی که گودی کمر دارند ، 1.5سانت به طرف چپ رفته نقطه 33 می­شود . نقطه 33 را با خط صاف به نقطه 23 وصل می­کنیم .

از نقطه 33 به اندازه 4/1 کمر +3-2 سانت (برای پهنای پنس) به طرف چپ رفته نقطه 34 می­شود . نقطه 34 را طبق نقشه به نقطه 24 با هلال کم وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 34-33 را نصف کرده نقطه 35 می­شود . نقطه 35 را به اندازه 15-13 سانت برای ارتفاع پنس به طرف پایین گونیا کرده نقطه 36 می­شود .

هر طرف نقطه 35 (نصف پهنای پنس در نظر گرفته را اندازه زده به نقطه 36 وصل می­کنیم. )

http://tinypic.com/view.php?pic=6nu97c9&s=1

http://tinypic.com/view.php?pic=7y3uxk9&s=1

 

مراحل دوخت شلوار :

برای برش :

خطهای اتو باید موازی ترکی پارچه درآورده شوند ، (جلو حتماً باید موازی باشد در الگوی پشت اگر پارچه کم باشد می­توانیم خیلی کم کج بگذاریم .

محل زیپ روی الگوی جلو حتماً مشخص باشد .

محل خط اتو در کمر جرت زده شود .

زاپاسها فقط در پهلو 3-2 سانت و بقیه 1 سانت .

برای دوخت :

به غیر از کمر بقیه ادرلی می­شود .

خط اتوی جلوی شلوار اتو می­شود .

فاق جلو تا زیر زیپ (18سانت زیر کمر) دوخته می­شود .

زیپ شلوار دوخته می­شود . (می­توانیم مردانه بدوزیم چپ روی راست )

ساسونها دوخته و اتو می­شود .

درزهای داخل پا جلو پشت بهم دوخته می­شود و اتو می­شود .

فاقها دوخته می­شود اتو می­شود ، می­توانیم درز این قسمت را یک طرفه اتو کنیم چون هلال است . بعصی اوقات در این مرحله خط اتوی پشت اتو می­شود .

پهلوها کوک زده می­شود ، پرز می­شود ، چرخ می­شود و اتو می­شود .

کمر شلوار دوخته می­شود . (اندازه کمر + 5سانت به عرض 9سانت)

 دم پا دوخته می­شود .

اکثراً در این مرحله خط اتوی پشت در صورت دلخواه اتو می­شود .

مانتو یقه آرشال

 

 

تغییرات الگوی پشت :

طوق گردن را تا سرشانه 0.5سانت گشاد کرده نقطه 1 می­شود . نقطه 1 را طبق نقشه به نقطه 2 در خط وسط پشت وصل می­کنیم . از نقطه s در زیر بغل برای گشاد کردن حلقه 5-2 سانت پایین آمده نقطه 3 می­شود . از نقطه 3 ، 2.5سانت خارج شده نقطه 4 می­شود . نقطه 4 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می­کنیم .

از نقطه 5 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 6 می­شود . نقطه 4 را با خط صاف به 6 وصل کرده و تا پایین لباس امتداد می­دهیم . در صورتیکه بخواهیم خط پهلو صاف نباشد از نقطه 4 خطی موازی خط پهلو قبلی رسم می­کنیم . با این کار هم لباس گشاد شده و هم فرم کمر تنگ را دارد .

 

تغییرات الگوی جلو :

از نقطه s ، 5-2 سانت پایین آمده نقطه 8 می­شود . (دقیقاً اندازه پشت) از نقطه 8 ، 2.5 سانت خارج شده نقطه 9 می­شود . از نقطه 10 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 11 می­شود . نقطه 9 را به نقطه 11 با خط صاف وصل می­کنیم و این خط را تا پایین لباس امتداد می­دهیم . نقطه 9 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می­کنیم . طوق گردن را دور تا دور 0.5سانت گشادکرده نقاط 13-12 بدست می­آید .

 

 

طراحی یقه آرشال :

از نقطه 13 به اندازه دلخواه یقه (در اینجا 10 سانت) پایین آمده نقطه 17 می­شود . از نقطه 12 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 18 می­شود . نقطه 17 را به نقطه 18 با خط چین وصل کرده و به طرف بالا و پایین امتداد می­دهیم . از خط کمر نقطه 19 ، 2 سانت خارج شده نقطه 20 می­شود . نقطه 20 را به طرف بالا و پایین امتداد می­دهیم تا جائیکه خط­چین را در نقطه 21 قطع کند (محل اولین جادکمه) .

از نقطه 18 به اندازه طوق گردن گشاد شده پشت الگو ( هلال2-1 را با سانتی متر ایستاده اندازه می­زنیم) بالا رفته نقطه 22 می­شود . نقطه 22 را به مرکزیت 21 به طرف راست پرگاری می­کنیم ، سپس روی این خط 7سانت جدا کرده نقطه 23 می­شود . نقطه 23 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم . حداکثر فاصله این خط تا طوق گردن جدید 1-0.5 سانت بیشتر نمی­شود . پس نقطه 23 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 24 می­شود . نقطه 24 را ابتدا گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 21 وصل می­کنیم ، یقه آرشال طراحی می­شود .

در این یقه پهنای یقه فاصله بین خط چین تا هلال یقه می­باشد .

فاصله بین نقاط 12،23،24،21 الگوی یقه می باشد که بدون اینکه از بالاتنه جدا شود برش می خورد .

در صورتیکه آرشال ، اسپرت ، امریکائی طراحی کنیم ، 10 سانت بیشتر از حد معمول پارچه لازم داریم . چون این یقه ها ، جدا برش نمی خورند بلکه بر روی بالاتنه جلو طراحی شده و با هم به صورت یک تکه برش می خورد .

 

البته در عکس دکمه ها کمی به چپ مایل است ولی در متن دکمه ها از وسط یقه آموزش داده شده .

 

پیراهن مردانه

اندازه های اولیه پیراهن مردانه :

اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ

اندازه های فرعی :

اندازه پیراهن

4/0سینه + 16/1سینه

بلندی خط حلقه

15-13 سانت + 10/1سینه

بلندی بالاتنه جلو پشت

3 سانت + 4/1 قد

خط باسن

بلندی بالاتنه + بلندی حلقه

قد پیراهن

10-8 سانت –2/1قد

تیره پشت

6.5 + 8/1 سینه

گشادی کف حلقه

16/1سینه + 1 سانت –8/1سینه

الگوی پیراهن مردانه :

گونیا کیند خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پایین آمده نقطه 3 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه قد لباس پایین آمده نقطه 5 می­شود . نقاط 2 ، 3 ، 4 و 5 را به طرف چپ گونیا می­کنیم .

نقطه 2 را به اندازه پیراهن به طرف چپ رفته نقطه 6 می­شود . نقطه 6 را تا پایین لباس گونیا می­کنیم .

از نقطه 6 را به اندازه 2/1گشادی کف حلقه به طرف راست رفته نقطه 7 می­شود . نقطه 7 را به طرف بالا گونیا می­کنیم .

از نقطه 7 به اندازه 4/1بلندی خط حلقه بالا رفته نقطه 8 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن به طرف چپ رفته نقطه 9 می­شود .

از نقطه 9 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 می­شود . نقطه 10 را طبق نقشه به نقطه 1 وصل می­کنیم .

نقطه 11 را روی الگو مشخص می­کنیم . از نقطه 11 ، 2 سانت پایین آمده نقطه 12 می­شود .

نقطه 10 را با خط کش به نقطه 12 وصل کرده و همین خط را به طرف چپ امتداد می­دهیم .

از نقطه 8 ، 1.5-1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 13 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن + 0-0.5 سانت ( 0 برای یقه های کیپ و استفاده از کراوات + 0.5 سانت برای حالتهای      اسپرت +0.5 سانت) پایین آمده نقطه 14 می­شود .

نقطه 1 را با خط چین به نقطه 8 وصل کرده روی این خط اندازه 6/1 دور گردن را اندازه زده ، نقطه 15 می­شود .

نقطه 10 را طبق نقشه به نقاط 14 و 15 وصل می­کنیم . طوق گردن جلو رسم می­شود .

از نقطه 12 ، 2 سانت به طرف چپ رفته نقطه 16 می­شود .

از نقطه 6 ، 5-3 سانت پایین آمده نقطه 17 می­شود .

نقطه 16 را طبق نقشه به نقاط 13 و 17 وصل می­کنیم ، حلقه آستین لباس رسم می­شود .

نقطه 17 را به مرکزیت نقطه 13 به طرف راست پرگاری می­کنیم .

از نقطه 17 روی خط پرگاری 3-2 سانت (چاقی یا لاغری) علامت زده نقطه 18 می­شود . نقطه 18 را طبق نقشه به هلال 17-13 وصل می­کنیم .

از نقطه 10 روی خط کج به اندازه قدآستین با سرشانه را علامت زده نقطه 19 می­شود .

نقطه 19 را به اندازه 2/1 دور مچ + 3 سانت برای پیلی دم دست به طرف پایین گونیا کرده نقطه 20 می­شود .

نقطه 20 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 1 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 1 : الگوی پشت

فاصله بین نقاط 14 ، 13 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 14 : الگوی جلو

فاصله بین نقاط 16 ، 13 ، 18 ، 20 ، 19 ، 16 الگوی آستین می­باشد که از خط 19-16 روی دولا بسته پارچه گذاشته می­شود .

تغییرات الگو برای پیراهن مردانه :

تغییرات الگوی جلو :

از خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می­دهیم .

برای سجاف 4-2 سانت از بعد از جادکمه خارج می­شویم . برای قسمت سجاف ابتدا خط جادکمه را تا کرده سپس قسمت بالای سجاف را قیچی می ­کنیم . برای برش سرشانه از نقاط 1و2 در دو سر سرشانه هر کدام 6-4 سانت پایین آمده نقاط 3 و 4 می­شود .

نقاط 3و4 را با خط صاف به یکدیگر وصل می­کنیم .

محل جیب در الگوی جلو همیشه 2 سانت بالای خط سینه می­باشد و جیب به حلقه آستین نزدیکتر از خط وسط جلو می­باشد . معمولی­ترین اندازه جیب 13*12 سانت می­باشد . (3-2 سانت به خط پهلو نزدیکتر است .)

در یقه گرد وقتی سجاف سرخود می­زنیم برای رسم سجاف 4-2 سانت خارج می­شویم . هنگام قیچی کردن این خط ، خط جادکمه را تا می­کنیم  سپس طوق گردن را قیچی می­کنیم تا سجاف مثل طوق گردن بریده شود . در غیر این صورت سجاف در قسمت یقه کم می­آورد .

تغییرات الگوی پشت :

از نقطه 5 در سرشانه ، 10-8 سانت پایین آمده نقطه 6 می­شود . نقطه 6 را به خط وسط پشت گونیا می­کنیم .

در صورتیکه بخواهیم در زیر برش پیلی داشته باشیم از نقطه 7 ، 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می­دهیم .

اجرا :

سرشانه­های جلو و پشت را به شکلی که حلقه­ها در امتداد هم قراربگیرند ، به یکدیگر چسباده و خطهای 4-3 و 7-6 را قیچی می­کنیم . قسمت بالای الگو یک تکه می­شود .

برش :

دو برش الگوی جلو و الگوی آستین روی دو لای باز پارچه درآورده می­شود .

الگوی پشت را از خط وسط روی دو لای بسته پارچه و تکه سرشانه را از خط وسط پشت روی دولای بسته پارچه دراورده می­شود .

تغییرات الگوی آستین :

همیشه 3/2 پهنای مچ از قد آستین کم می­شود .

برای محل بلیطی یک طرف الگو را برای پشت آستین در نظر گرفته ، فاصله بین خط وسط آستین تا پهلوی سمت چپ را نصف کرده (فاصله نقاط 9-8 ) نقطه 10 می­شود .

از نقطه 10 خطی به ارتفاع 12-10 سانت و موازی خط آستین رسم می­کنیم . محل بلیطی همیشه در موقع برش زوی پارچه قیچی می­شود .

میزان پارچه : افراد لاغر : 1.5 متر عرض 150

                 افراد چاق : 1.7 متر عرض 150

نکات دوخت پیراهن مردانه :

1-       هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به دوختن می­کنیم تا وسط پایه یقه ، برای دوخت سمت دیگر ، برای اینکه دو طرف کاملاً قرینه شوند ، بعد از دوخت یک طرف ، یقه را از زیر چرخ درمی­آوریم و زیر آن کپی قرار میدهیم .

       یقه را دولا می­کنیم (دقیق) روی قسمت دوخته شده رولت می­کنیم و طرف دیگر پایه را از روی رولت جدید می­دوزیم.

2-       برای وصل کردن مچ به آستین ابتدا و انتهای مچ را به دو طرف بلیطی می­کنیم . 7-6 سانت بعد از بلیطی (قسمت پنس) دو پیلی بسته به مقداری که برای آستین اضافه گذاشتیم می­دهیم ، بطوریکه پیلی ها به سمت بلیطی پهن باشد.

3-       قبل از دوخت یقه ، سسجاف را اور می­کنیم .

4-       حلقه بعد از دوختن و قبل از درز آستین و درز پهلو اور می­شود .

5-       پهلو و درز آستین هم با هم اور می­شود .

نکته :

اگر پیراهن مردانه داشته باشیم و خواستیم از روی آن بدوزیم ، فاصله زیر بغل تا جادکمه را اندازه می­زنیم ، بدون در نظر گرفتن جادکمه این مقدار اندازه لباسی می­باشد که از این اندازه دور سینه را بدست می­آوریم ، دور تا دور پایه یقه را اندازه می­زنیم منهای 4 سانت (جادکمه) و 2-1 سانت دیگر می­کنیم (به دلیل اینکه پارچه بزرگتر از دور واقعی یقه است) تا دور یقه بدست آید .

مراحل دوخت پیراهن مردانه :

1-       به قسمت سجاف لایی زده می­شود .

2-       جیب روی محل مشخص شده دوخته می­شود .

3-       بلیطی آستین دوخته می­شود .

4-       10 سانت زیر بغل آستین از پایین آستین دوخته و سپس مچ وصل می­شود .

5-       تکه جدای سرشانه به جلو و پشت وصل می­شود و اتو می­شود .

6-       حلقه آستین به لباس دوخته می­شود .

7-       در زیر بغل یکسره تا مچ آستین دوخته می­شود .

8-       لباس پرو شده و 2/1 یقه پروشده بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف اندازه زده می­شود .

9-       یقه کشیده شده و برش زده می­شود ، لایی چسبانده می­شود و به لباس وصل می­شود . اگر از لایی پیراهن مردانه که مخصوص است استفاده کنیم، این لایی چسباندندی نیست بلکه با 2 میلیمتر جای دوخت به یقه دوخته می­شود.

10-    دوخت قسمت پایین پیراهن .

یقه مردانه پایه جدا :

برای پیراهن مردانه فقط از این یقه استفاده می­شود .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پرو شده (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف سرخود پیراهن مردانه) به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود .

نقطه 2 را به طرف بالا گونیا می­کنیم . از نقطه 2 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 3 می­شود . نقطه 3 را طبق نقشه به وسط خط 2-1 وصل کرده ، این خط را در امتداد همین هلال به طرف چپ 2 سانت امتداد می­دهیم نقطه 4 می­شود .

سپس از نقطه 3 ، 3 سانت بالا رفته ، نقطه 5 می­شود . نقطه 5 را طبق نقشه به نقطه 4 وصل می­کنیم .

از نقطه 1 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 6 می­شود . نقطه 6 را ابتدا چند سانتیمتر گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقطه 5 وصل می­کنیم . پایه یقه مردانه طراحی می­شود .

جهت کنترل ، فاصله بین 4-1 باید با فاصله بین خط وسط پشت تا انتهای جادکمه روی لباس پرو شده برابر باشد .

 

قسمت بالای یقه مردانه :

از نقطه 5 ، 1 سانت به طرف راست روی یقه جدا کرده نقطه 7 می­شود . از نقطه 6 ، 5-3 سانت ( برای مردانه 4-3 سانت کافی است ) بالا رفته نقطه 8 می­شود .

نقطه 8 را ابتدا 2-1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 7 وصل می­کنیم .

از نقطه 5 برای پیراهن مردانه 6 سانت و برای پیراهن زنانه 10 سانت بالا رفته نقطه 9 می­شود . 

از نقطه 9 ، 3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 10 می­شود . نقطه 10 را با خط صاف به نقطه 7 وصل می­کنیم .

از نقطه 8 ، 5-4 سانت بالا رفته نقطه 11 می­شود . نقطه 11 را ابتدا 3-2 سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه 10 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 1 ، 6 ، 7 ، 4 ، 3 ، 1 الگوی پایه یقه می­باشد که دو بار روی دولای بسته پارچه از خط 6-1 درآورده می­شود و فاصله بین نقاط 8 ، 11 ، 10 ، 7 ، 8 الگوی برگرد یقه می­باشد که از خط 11-8  دو بار روی دو لای بسته پارچه درآورده می­شود .

در موقع دوخت ، در صورتیکه از لایی مخصوص یقه استفاده کنیم ، به تکه های یقه لایی چسب نمی­چسبانیم و لایی یقه با 2 میلی متر جای دوخت بریده می­شود .

در صورتیکه از لایی  چسب استفاده کنیم به تمام تکه های یقه زیر و رو لایی می­چسبانیم .

 

 

 

 

 

بلوز یقه دراپه

سلام

بهتون قول می دم ، این یکی از راحت ترین و زیباترین بلوزهایی است که می دوزید . فقط کافیه سرشانه ها و پهلو ها را بدوزیم .

 

یقه شل (دراپه) :

از خط سینه در وسط جلو 5 سانت بالا رفته و یا می توانیم بازی دلخواه یقه از خط وسط جلو در طوق گردن پایین آمده به نوک سینه وصل میکنیم .

 پنس سرشانه را می بندیم و آنرا به این نقطه منتقل میکنیم .

زیر الگو کاغذ می چسبانیم ، به طوریکه خط عمود کاغذ به کمر صفر شود .

سرشانه را امتداد داده تا این خط کاغذ را قطع کند .

این الگو از خط وسط جلو روی دولای بسته قرار می گیرد .

ممکن است در نقطه کمر با دولای پارچه کمی فاصله پیدا کند .

برای اینکه بخواهیم دراپه بیشتری داشته باشیم برای بلوز یا لباسهای کمر جدا پنس زیر سینه را بسته و به این خط برش منتقل میکنیم و می توانیم . از نقطه 1 به اندازه 4-1.5 سانت به طرف چپ رفته و از پایین به خط کمر و از بالا به خط امتداد داده سرشانه وصل میکنیم .

برای آنکه بخواهیم در قسمت یقه در پشت الگو دراپه داشته باشیم .

ابتدا بازی دلخواه یقه را از وسط پشت پایین آمده و به طوق گردن وصل میکنیم ، موازی این خط دو تا سر خط دیگر رسم کرده این خطها را برش داده و بین آنها 3-2 سانت اوزمان می دهیم .

 

 

 

یقه سه سانتی

این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .

این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .

پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود . (در اینجا 20 سانت )

نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .

از نقطه 1 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 3 می­شود .

از نقطه 2 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 4 می­شود .

از نقطه 4 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 5 می­شود .

فاصله بین نقاط 2-1 را نصف کرده ، نقطه 6 می­شود .

نقطه 4 را طبق نقشه به نقطه 6 وصل می­کنیم .

نقطه 3 را ابتدا چند سانت گونیا کرده ، سپس موازی خط 4-1 این خط را به نقطه 5 وصل می­کنیم .

نقطه 4 را با کمی هلال به بالای یقه وصل می­کنیم ، فاصله بین نقاط 1و3و5و4و6و1 الگوی یقه می­باشد که از خط 1 تا 3 ، دو بار روی دولای بسته لباس درآورده می­شود .

 

 یقه شکاری برای بلوز و مانتو

این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .

این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .

پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود .

از نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .

از نقطه 3 ، 6سانت بالا رفته ، نقطه 4 می­­شود  .

از نقطه 2 ، 1سانت بالا رفته ، نقطه 5 می­شود .

از نقطه 5 ، 6.5سانت بالا رفته ، نقطه 6 می­شود .

از نقطه 6 ، 3سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 7 می­شود .

3/1 فاصله 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 8 می­شود .

نقطه 3 را ابتدا 1سانت گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقاط 5و8 وصل می­کنیم .

نقطه 7 را با خط صاف به نقطه 5 وصل می­کنیم . نقطه 4 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس با هلال کم به نقطه 7 وصل    می­کنیم .

فاصله نقاط 8.5.7.6.4.3 و3 الگوی یقه ما می­باشد که از خط 4-3 روی دولای بسته پارچه درآورده می­شود .

 

هرگاه بخواهیم یقه شکاری را برای مانتو درآوریم :

از نقطه 3 ، 6.5 سانت بالا می­رویم ،

 از نقطه 5 ، 8 سانت  بالا می­رویم و

از نقطه 6 ، 4 سانت به طرف چپ می­رویم .

 

 


یقه خرگوشی

این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .

این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .

پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود . (25)

از نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .

از نقطه 1 ، 4-3 سانت بالا رفته ، نقطه 3 می­­شود  .

از نقطه 3 ، 7 سانت بالا رفته ، نقطه 4 می­شود .

از نقطه 2 ، 1 سانت بالا رفته ، نقطه 5 می­شود .

از نقطه 5 ، 10-9 سانت بالا رفته ، نقطه 6 می­شود .

از نقطه 6 ، 10-9 سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 7 می­شود .

نقطه 7 را با خط صاف به نقطه 5 وصل می­کنیم .

3/1 فاصله نقاط 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 8 می شود .

نقطه 3 را از ابتدا 1 سانت گونیا مرده سپس طبق نقشه به نقاط 5و8 وصل می­­کنیم .

نقطه 4 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه 7 وصل می­کنیم .

نکته مهم :

هر گاه بخواهیم یقه خرگوشی ، شکاری و .... را روی یقه هفت درآوریم ، بهتر است بجای اینکه فاصله نقاط 2-1 را 3 قسمت کنیم آنرا دو قسمت کنیم و سپس هلال 3و8و5 را رسم کنیم .

 

یقه مردانه برای لباس زنانه

یقه مردانه پایه سرخود :

این یقه فقط برای لباس زنانه و برای پسر بچه ها مناسب است و مورد استفاده قرار می­گیرد .

این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .

این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .

پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود . (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف یقه)

نقطه 2 را به طرف بالا گونیا می­کنیم . از نقطه 1 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 3 می­شود .

از نقطه 3 ، 7 سانت بالا رفته نقطه 4 می­شود . از نقطه 2 ، 0.5 سانت بالا رفته نقطه 5 می­شود .

 فاصله 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 6 می­شود .

نقطه 3 را ابتدا 2-1 سانت گونیا کنید ، سپس طبق نقشه به نقاط 6و5 وصل کرده و در همین امتداد از نقطه 5 ، 2 سانت خارج شده نقطه 7 می­شود . از نقطه 5 روی خط گونیایی 2.5 سانت بالا رفته نقطه 8 می­شود .

از نقطه 8 ، 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 9 می­شود . نقطه 9 را طبق نقشه به نقطه 7 وصل می­کنیم .

از نقطه 8 ، 8 سانت بالا رفته ، نقطه 10 می­شود . از نقطه 10 ، 2سانت به طرف چپ رفته نقطه 11 می­شود . نقطه 11 را با خط صاف به نقطه 9 وصل می­کنیم .

نقطه 4 را 2-1 سانت گونیا کنید سپس با هلال کم به نقطه 11 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 3 ، 4 ، 11 ، 9 ، 7 ، 6 ، 3 و 4 الگوی یقه ما می­باشد . که از خط 4-3 دو با روی دو لا بسته پارچه درآورده می­شود .