دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

به نام خداوند

موضوع:

خیاطی و آموزش خیاطی

نام دانشجو:

مریم مرشدی یکتا

(873704752227)

استاد راهنما:

گشتاسب

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز برازجان

درس:مبانی فناوری اطلاعات