دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

مرحله دوم الگوی اولیه بالاتنه :

حال بعد از اجرای مرحله اول باید مرحله دوم را پیاده می کنیم .

از نقطه 9 به اندازه تیره (کارور) پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 10 میشود .

از نقطه 10 به اندازه ۳/۲ گشادی کف حلقه (8.4=2*4.2=3/12.5) به طرف چپ رفته ، نقطه 11 میشود .

از نقطه 11 به اندازه 10-5 سانت برای فاصله انتخابی بین الگوی جلو و پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 11A می­شود .

(برای باسن های بزرگ بالای 100 سانت­ بخصوص 120 سانت ، 10 و برای باسن های کوچک 5 سانت) .

از نقطه 11Aبه اندازه 3/1 گشادی کف حلقه به طرف چپ رفته ، نقطه 12 میشود .

از نقطه 12 به اندازه کارور پیش به طرف چپ رفته ، نقطه 13 میشود .

از نقطه 13 به اندازه 10/1 دور سینه به اضافه 0.5 سانت به طرف راست رفته ، نقطه 14 میشود . (10.5=0.5+10)

نقاط به دست آمده را طبق نقشه به طرف بالا و پایین گونیا می­کنیم .

مرحله سوم بالاتنه :

از نقطه 1 به اندازه گشادی پشت یقه به طرف چپ رفته نقطه 15 می­شود .

از نقطه 15 ، 2 سانت به طرف بالا رفته نقطه 16 می شود .

نقطه 16 را طبق نقشه (پیستوله ) به نقطه 1 وصل می­کنیم . (مدل پشت یقه رسم می­شود.)

نقطه 17 محل تقاطع خط عمود 10 و افقی 1 را روی شکل مشخص می­کنیم . از نقطه 17 ، 1.5 سانت پایین آمده نقطه 18 می­شود .

نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می­کنیم و این خط را 1.5 سانت به طرف چپ امتداد می­دهیم نقطه 19 می­شود .(سرشانه رسم میشود) . فاصله نقاط 18 تا 10 را نصف کرده 20A می­شود . 20A تا 10 را نصف کرده 20 می­شود .

هر طرف نقطه 20A را به طرف بالا و پایین به اندازه 7 میلی­متر علامت می­زنیم ، از علامتهای زده شده هر کدام 1 سانت به طرف چپ می­رویم . از نقطه 20 ، 1.3 سانت به طرف چپ خارج شده نقطه 21 می­شود . سپس نقطه 19 را به 1 سانتی اول خارج شده ، 1 سانتی دوم را به 21 و 11 طبق نقشه (پیستوله بزرگ) وصل می­کنیم . (حلقه پشت رسم می­شود )

فاصله نقاط 20 تا 10 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 12 بالا رفته نقطه 22 می­شود .

فاصله نقاط 18 تا 10 اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، همین مقدار را از 12 بالا رفته نقطه 23 می­شود .

نقطه23را به مرکزیت نقطه12به طرف راست پرگاری می­کنیم .(یک خط منحنی که علامت فلش داشته باشد پرگاری است . )

نقطه 24 را زیر نقطه 14 در خط کمر مشخص می­کنیم .(محل تقاطع خط افقی 3 و14)

از نقطه 24 به اندازه بلندی بالاتنه پیش بالا رفته نقطه 25 میشود .

از نقطه 25 به اندازه بلندی مرکز سینه پایین آمده نقطه 26 می شود .

توجه : سینه های کوچک بالای نقطه 14 ، سینه های بزرگ پایین نقطه 14 قرار می­گیرد .

نقطه 25 را به مرکزیت نقطه 26 به طرف راست پرگاری می­کنیم .

 

مرحله چهارم بالاتنه :

از نقطه 23 روی خط پرگاری به اندازه 20/1 دور سینه به طرف راست رفته ، نقطه 27 می­شود .

فاصله نقاط 19-16 را اندازه زده منهای 0.5 سانت کرده ، عدد بدست آمده را از نقطه 27 طوری علامت می­زنیم که روی خط پرگاری (نقطه 25) نقطه 28 شود . نقطه 28 را با خط صاف به نقطه 27 وصل میکنیم . نقطه 25 را به طرف چپ گونیا کرده نقطه 29 می­شود .

از نقطه 29 به اندازه پشت یقه منهای 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 30 می­شود .

از نقطه 29 به اندازه پشت یقه +2-1.5 سانت (1.5 برای لاغرها ، 2 برای چاقها) پایین آمده نقطه 31 می­شود . نقطه 29 را با خط چین به نقطه 12 وصل می­کنیم .

از نقطه 29 روی خط چین پشت پقه +1-0.5 سانت را اندازه زده نقطه 30A می­شود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 30A و 31 وصل می کنیم . (طوق گردن رسم می­شود )

فاصله نقاط 30-25 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 28 روی خط کج به طرف راست رفته نقطه 32 می­شود . (این اندازه حتماً روی خط 27-28 علامت زده می شود ) .

نقطه 32 را با خط کش به نقطه 26 وصل می­کنیم ، پنس سرشانه جلو رسم می­شود .

نقطه 27 را با خط صاف به نقطه 22 وصل کرده این خط را نصف می­کنیم ، از علامت زده شده ، 1 سانت به طرف چپ مشخص می­کنیم .

نقطه 27 را طبق نقشه به 1 سانتی مشخص شده وصل کرده و از آنجا به 22  و سپس به 11A وصل می­کنیم (حلقه جلو رسم می­شود )

 

مرحله پنجم بالاتنه :

فاصله نقاط 32-26 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 33 می­شود .

نقطه 33 را به نقطه 30 با خط کش وصل می­کنیم . (سرشانه جلو رسم می­شود)

نقطه 34 را زیر نقطه 12 ، تقاطع خط کمر و 12 را مشخص می­کنیم .

از نقطه 34 به اندازه 4/1 کمر منهای 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 35 می­شود .

از نقطه 35 به اندازه 2/1 کمر به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته ، نقطه 36 می­شود .

 نقاط 37،38و 39 را روی شکل مشخص می­کنیم . (زیر نقطه 13و34) .

از نقطه 39 به اندازه 4/1 کمر به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 40 می­شود . ( توجه : نقطه40 هرگز از نقطه 38 بیرون نمی­رود ، اگر بیرون افتاد همان نقطه 38 را در نظر می­گیریم ) .

از نقطه40 به اندازه 2/1 باسن به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته نقطه 41 میشود . ( نقطه 41 معمولاً از کادر الگو خارج می­شود )

مرحله ششم بالاتنه (رسم پنسها) :

فاصله نقاط 37-35 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . مقدار بدست آمده را دو طرف نقطه 24 علامت زده سپس علامهای زده شده را به نقطه 26 به شکل پنس وصل می کنیم .

فاصله نقاط 40-38 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . به این اندازه در دو طرف نقطه 42 در خط باسن زیر نقطه 24 علامت می زنیم . علامتهای دو طرف 42 را تا پایین لباس گونیا می­کنیم . علامتهای دو طرف 42 را به دو طرف 24 وصل می­کنیم ( پنس زیر سینه رسم می شود ) .

فاصله نقاط 36-6 را اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، مقدار بدست آمده را به شکل دو عدد پنس در الگوی پشت تقسیم می­کنیم به شکلی که پنس بزرگ 0.5-1 سانت از پنس کوچک بیشتر باشد .

برای رسم پنسهای پشت از نقطه 6 به اندازه 3/1 تیره پشت به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 43 می­شود .

از نقطه 43 به اندازه پهنای بدست آمده برای پنس بزرگ پشت به طرف چپ رفته نقطه 44 می­شود .

فاصله نقاط 44-43 را نصف کرده نقطه 45 میشود . از این نقطه 15-13 سانت به طرف بالا و پایین علامت می­زنیم و نقاط بدست آمده را به نقاط 43 و 44 وصل می­کنیم (پنس بزرگ پشت رسم می­شود) .

نقطه 10 را به طرف پایین تا خط باسن گونیا می­کنیم نقطه 46 میشود .

نقطه 46 وسط پنس کوچک پشت می باشد . از این نقطه پنسی به ارتفاع 14-12 سانت و پهنای بدست آمده رسم می­کنیم.

نقاط 47،49،48 و 50 را روی الگو مشخص میکنیم . (روی خط کمر و باسن) .

از نقاط 47و48 هر کدام 1 سانت بالا رفته و 1سانت داخل الگوهای پشت و جلو علامت می زنیم . نقاط 51و52 بدست می­آید.

فاصله نقاط 7-41 را اندازه زده نصف می کنیم ، مقدار بدست آمده را از نقاط 49و50 به طرف فاصله های انتخابی اندازه می­زنیم ، نقاط 53 و 54 بدست می آید .

نقاط 53و54 را تا پایین گونیا می کنیم .

نقطه 51 را با خط صاف به 11 وسپس طبق نقشه به 53 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی پشت رسم می­شود . نقطه 52 را با خط صاف به 11A و طبق نقشه به 54 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی جلو رسم می­شود .

برای اینکه درز شانه 1سانت به طرف جلو لباس متمایل باشد ، از نقطه 16 و 19 هرکدام 1سانت بالا رفته و خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود . سپس از نقاط 30و33و32و27 هر کدام 1 سانت پایین آمده خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود .

توجه : برای لباسهایی که پنس سرشانه احتیاج دارند نقطه 20A را به طرف راست با خط چین گونیا می کنیم سپس از نقطه 16 روی سرشانه جدید 5-3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 55 می­شود .

نقطه 55 را روی خط چین 20A گونیا می­کنیم ، نقطه 56 بدست می­آید .

نقطه 56 را به علامتهای دو طرف 20A به شکل پنس وصل می­کنیم .

نکته : پنسهایی که به یک نقطه ختم می­شوند هر کدام را 1.5 سانت کوتاه میکنیم .

خوب حالا مراحل رسم الگو تمام شد . الان باید جاهایی که باید قیچی بشند و دور ریز رو با دقت قیچی کنید و همان طور که می بینید قسمت سمت راست الگوی پشت لباسه و قسمت سمت چپ الگوی جلوی لباسه .

خوب حالا خطهایی که باید قیچی بشند در الگوی پشت به رنگ سبز و در الگوی جلو به رنگ قرمز نشون داده شده که می تونید ببینید :

 


حال الگوی قیچی شده و ساده شده هر قسمت رو ببینید :

خوب حالا الگوی خام بدست آمده است . در درسهای بعدی طریقه انتقال پنسها را آموزش می دهیم و بعد از آن یقه های مختلف با برشهای مختلف آموزش داده می شود .

اگر طوق گردن جلو و عقب را ۰.۵ سانت گشاد کنیم و همچنین حلقه آستین را از سرشانه ۱ سانت گشاد کنیم ، یه بلوز یقه گرد و حلقه آستین بدست می آید . البته بدون در نظر گرفتن زیپ در پشت یقه یا جادکمه در جلو لباس .

آموزش وسایل خیاطی 1

سوزن :

از مهمترین وسایل خیاطی سوزن است که انواع آن به این قرار است :

سوزن دستی :

1-  سوزن شارپ : دارای نوک بسیار تیز است و شماره 10و11 آن برای نخ های ابریشمی و پارچه های حریر به کار میرود و شماره     های1 به بعد آن برای پارچه های ضخیم به کار می رود .  این سوزن دارای طول متوسط است

2- سوزن منجوق دوزی : این نوع سوزن ظریف و دارای طول بلند  است و برای پارچه های لطیف استفاده می شود .

3- سوزن بیتوین : این سوزن دارای طول متوسط است و برای پارچه های با ضخامت متوسط و زیاد استفاده می شود .

سوزن مخصوص چرخ خیاطی :

1- سوزن سرسوخته یا سرسیاه : این سوزن برای پارچه هایی است که از طول یا عرض کش می آید و یا پارچه های حریر ، استرچ و کرپ که نرم و لطیف هستند به کار می رود .

2-  سوزن دوقلو : برای دوخت همزمان دوردیفه به کار می رود .

3- سوزن ژوردوزی : این سوزن انحنای گرد دارد و برای پارچه های کتانی و ارگانزا برای زیگزاگ و طرح دوزی به کار می رود .

4- سوزن سه گوش : مخصوص پارچه های چرمی و جیر است .

لایی :

لایی انواع مختلف دارد . باید در انتخاب آن دقت کنیم که با ضخامت پارچه و جنس آن با پارچه هماهنگ باشد . هر کدام از آنها  مخصوص یک نوع پارچه یا دوخت خاص است .

1- لایی مویی یا سوزنی : این لایی از جنس پشم است و برای کت و پالتوی مردانه به کار می رود .

2- لایی چسب : ساده ترین نوع لایی است که با اتو به لباس می چسبد و ضخامت آن بر اساس جنس پارچه انتخاب می شود .

3- لایی پارچه ارگانزا : این لایی همان پارچه ارگانزا است که در لباسهای ظریف به کار می رود .

 

انواع لایی چسب :

1- زافیکس : این لایی به هر دو روی پارچه می چسبد و مخصوص لبه های دامن و آستین است .

2- پارچه ای : ازجنس پارچه بوده و مخصوص پارچه های نسبتاً لطیف است و چون ممکن است آب برود بهتر قبل از برش کمی در آب بگذاریم .

3- لایی چسب کاغذی : این لایی مخصوص پارچه های با ضخامت متوسط است و آب نمی رود .

زیپ :

زیپ ممکن است از فلز یا نایلون دنده ای شکل ساخته شده باشد که نوع نایلونی آن انعطاف پذیر تر است .

انواع زیپ :

1- زیپ دامن : این زیپ دارای طول 15-20 سانت است و از قسمت بالا باز می باشد .

2- زیپ مخفی : معمولاً دندانه های آن در پشت زیپ مخفی است و از قسمت روی کار دوخت زیپ پنهان است .

3- زیپ های مجزا : در قسمت انتها از هم جدا می شوند ، برای پالتو ، ژاکت و ... استفاده میشود .

4- زیپ لباس جین : این زیپ فلزی است و دارای دندانه های درشت و محکم است .

5- زیپ روکش مبل و تشک و وسایل منزل : دارای دندانه های درشت و خشن و محکم است .

یادم رفت اول لیست تمام وسایل رو بگم .

لیست کامل از این قراره :

1- قیجی

2- وسایل اندازه گیری مثل سانتی متر ، خط کش و ...

3-سوزن

4- سنجاق

5- جا سنجاقی

6- موم : برای دوام و استحکام بیشتر نخ ، آن را چند بار به موم می کشیم .

7- وسایل علامتگذاری مثل مداد ، صابون ، رولت ، گچ مخصوص ، کاربن مخصوص خیاطی

8- لایی

9- دکمه

10- زیپ

11- فشاری زن پرسی : برای پرس کردن دکمه های فلزی به کافشن ، شلوار یا لباس کودکان استفاده میشود .

12-نخ

13-انگشتانه

14-مانکن

15-گیره مخصوص تهیه نوار اریب

16-قزن قفلی

17-چرخ خیاط

18- اتو

19-پارچه

20- کاغذ الگو

نخ :

انواع مختلف الیاف دوختنی عبارتند از :

1- قرقره نخی مرسریزه : دارای الیاف تابدار است و بیشترین استفاده را در دوخت دارد .

2- قرقره ابریشمی : برای دوخت پارچه های ابریشمی استفاده میشود .

3- قرقره نایلونی : برای دوخت پارچه های با الیاف مصنوعی مثل بشور بپوش که احتیاج به اتو ندارند استفاده میشود .

4- قرقره پلی استر :

5- کش قیطانی : در ضخامت بسیار نازک بافته می شود دارای خاصیت ارتجاعی بسیار است و به ماسوره پیچیده میشود .

6-عمامه نخی : جهت شلال دوزی روی درزها استفاده میشود . باید دوخت بخیه چرخ درشت و سوزن هم باید در اندازه درشت باشد.

7- ابریشم تابیده : برای دوخت جادکنه استفاده میشود و به صورت کلاف کوچک شش لا در بازار موجود است .

8-  نخ کوک : نخی است که آهار ندارد و برای کوک استفاده میشود .

حال باید بدانیم چه نوع نخی با چه نوع پارچه و سوزنی متناسب است :

1- پارچه های نازک و ظریف :

نام پارچه

نوع نخ

اندازه سوزن

کرپ دوشین

وال

ارگانزا

ژورژت

تریکو

ابریشم نازک

نخ پنبه ای نازک

نخ پنبه ای نازک با روکش پلی استر

9 یا 11

۲- پارچه های متوسط :

نام پارچه

نوع نخ

اندازه سوزن

کتان

نخ

نخی کبریتی

فاستونی

ترکو دولا

چلوار

ابریشم 50

پنبه ای 50-80

سینیتیک 50-60

پنبه ای با روکش پلی استر

11 یا 12

۳- پارچه های ضخیم :

نام پارچه

نوع نخ

اندازه سوزن

پشمی

گاباردین

پارچه روکش دار و رومبلی

ابریشم 50

پنبه ای 40-50

سینیتیک40-50

پنبه ای با روکش پلی استر

14-16

چرخ خیاطی :

چرخ های خیاطی خانگی :

1- چرخ دستی

2- چرخ های همه کاره خانگی

چرخ های خیاطی صنعتی

1- چرخ راسته دوز صنعتی : فقط یک نوع کار با سرعت بالا انجام می دهد .

2- چرخ مادگی دوز : دوخت انواع جادکمه

3- چرخ سردوزی یا پاک دوزی : مخصوص پاکدوزی لبه کار است .


آموزش اتوکشی 1

اتو :

انواع وسایل اتو :

1- اتو بخار

2- اتو با فرم منحنی : این اتو ثابت است و قسمتهایی از لباس که منحنی اند را روی آن می کشیم .

3- اتو پرس

4- میز اتو

5- بالشتک های مخصوص اتو:

      بالشتک بیضی : برای اتو کردن درزها ، پنس های بالاتنه و فرم دادن به قسمتهایی از لباس به کار می رود .

     بالشتک دستی : این بالشتگ روی ژانت سوار می شود .

6- ژانت : برای اتو کردن داخل آستین و مج به کار می رود .

7- پارچه مخصوص اتو کشی

8- چوب مخصوص کوبیدن پارچه

چگونگی اتو کردن لباس :

نحوه اتو کشی کاملاً در دوخت لباس موثر است .

پس از چرخ کردن هر درز باید بلافاصله آنرا اتو کنیم بعد به هم وصل کنیم .

قبل از برش لباس باید پارچه و الگو را به خوبی اتو کنیم که در این حالت باید حرارت بسیار ملایم و بدون بخار باشد .

برای اتو کردن حتما از پارچه رو اتویی باید استفاده کنیم .

اتو کردن درزها و پنس ها :

1- باید بعد از چرخ کردن و قبل از باز کردن درزها روی خط چرخ را اتو کنیم .

2- درزها را با دست دیگر باز کرده و به وسیله نوک اتو خط درز را اتو می کنیم .

3- ممکن است در بعضی از پارچه ها جای درز روی پارچه جا بیاندازد برای جلوگیری از آن هنگام اتو کردن باید کاغذی را برش داده و در زیر ضخامت جادرز قرار دهید و بعد از باز کردن درز ، درزها را بلند کرده و زیر آنرا اتو می کنیم .

1- اتوی درزهای منحنی : درزهای خمیده و منحنی را روی بالشتک بیضی قرار می دهیم ، درزها را چرت می زینم . سژس ۵ سانت ۵ سانت اتو میکنیم .

2- اتوی پنسها : بعد از چرخ کردن پنس ، ابتدا دو طرف آن را روی خطوط چرخ شده اتو می زنیم ، سپس انرا روی بالشتک بیضی قرارداده و به یک سمت خوابانیده و اتو می کنیم . همیشه از سمت عریض تر به سمت نوک آن اتو می کشیم .

3- اگر پارچه ضخیم باشد باید میان پنس را بچینیم ، سپس درز آنرا باز میکنیم پس از قراردادن کاغذ بین درز و پارچه آنرا اتو میکنیم .

4- درز سجاف را قدری به طرف داخل حرکت می دهیم بعد از کوک زدن و قراردادن پارچه رو اتویی آنرا اتو میکنیم .

5- اتوی چینها : هرگز روی ضخامت چین ها را اتو نکنید بلکه نوک اتو را داخل چینها فرو ببرید .